1.4. Функції економічної теорії.


Економічна теорія в процесі свого еволюціонування від класичних методів і правил до сучасної економічної науки знаходиться у певному зв’язку з накопиченою базою економічних знань.

У наш час виділяють такі функції економічної теорії:


Пізнавальна (гносеологічна) - перша функція - вивчення економічних відносин дає можливість пізнавати і розуміти закономірності економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві.

Практична - друга функція - застосування отриманих теоретичних знань у практичній діяльності у сфері економіки. Важлива роль і значення економічної теорії полягає в тому. Що вона є науковою основою розробки й реалізації економічної політики держави.

Методологічна - третя, економічна теорія є теоретичною базою для вивчення низки конкретних економічних дисциплін.

Прогностична - економічне прогнозування – четверта функція - це наукове передбачення майбутніх перспектив і можливих варіантів (сценаріїв) економічного розвитку з метою вивчення найефективніших способів і шляхів розв’язання ймовірних змін і проблем в економіці.

Виховна (ідеологічна) — п’ята, покликана формувати новий тип економічного мислення, сучасний світогляд людини.

Зупинимося на ідеологічній функції економічної теорії. оскільки висновки економічної науки завжди стосуються інтересів різних груп, класів, верств населення, а це зазвичай використовується в політичній боротьбі. Деідеологізація політичної економії, яку можна сьогодні спостерігати в деяких авторів підручників і навчальних посібників, — це міф. Економічна теорія не може бути незалежною від ідеології. Якщо така теорія не відображає реальні стосунки людей і не виражає інтереси певних прошарків населення, вона мертва. У пам’яті історії залишилися лише ті теорії, що виражали чиїсь інтереси. З цього погляду вбачається плідною спроба формування соціальної політекономії, що відображає інтереси всіх прошарків суспільства. Варто підкреслити і те, що політекономія покликана формувати відповідний тип економічного мислення і водночас досліджувати сучасне економічне функціонування господарюючих суб’єктів.