2.1. Економічні потреби суспільства.

Що таке потреба? Що таке благо?


Потреби як визначальний чинник доцільної поведінки економічних суб'єктів є однією з фундаментальних категорій економічної науки.

Потреба - це нужда в чому-небудь, об'єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому; внутрішній збудник активності.

Економічними потребами відображуються внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей і утворююється складна система економічних потреб. Структру потреб суспільства розкриэмо за допомогою складових частин:
 • фізіологічні потреби, зумовлені існуванням і розвитком людини як біологічної істоти (їжа, одяг, житло тощо);
 • соціальні потреби, зумовлені соціальною (суспільною) природою людини (спілкування, суспільне визнання, самореалізація тощо);
 • духовні потреби, зумовлені розвитком людини, як особистості (творчість, самовдосконалення, самовираження тощо).

Зазначена класифікація є умовною, оскільки фізіологічні, соціальні та духовні потреби переплітаються і взаємодіють між собою, утворюючи цілісну систему.

За критерієм нагальності потреб та іерархічності взаємозв'язків між ними вирізняються моделі Ф. Герцберга, А. Маслоу, К. Альдерфера.

Так, "піраміда потреб" А. Маслоу ілюструє стійку ієрархію переваг, відповідно до якої кожна наступна група потреб виявляється та задовольняється після задоволення потреб попереднього рівня


Схема 2.1. Піраміда економічних потреб А. Маслоу


Благо - будь-яка корисність (предмет, явище, процес), яка задовольняє людську потребу.

Розрізняють такі блага:
 • неуречевлені (сонячне світло, здоров'я, спілкування, знання) й уречевлені (дари природи, а також продукти праці: їжа, одяг, житло тощо);
 • неекономічні (дарові, необмежені, надані природою без зусиль людини; їхні обсяги перевищують наявні людські потреби) та економічні ( обмежені; такі, що є результатом чи об'єктом економічної діяльності; їхні обсяги обмежені порівняно з існуючими потребами).

Що ж таке економічні потреби?


Економічні потреби суспільства - це потреби в економічних благах.

Сутність економічних потреб суспільства полягає в тому, що задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спонукальним мотивом виробництва, розподілу, обміну та споживання у рамках певної системи соціально-економічних відносин.

Важливо зазначити, що економічні потреби утворюють структурну підсистему всього комплексу потреб суспільства. Відтак рівень їхнього розвитку та ступінь задоволення залежить від рівня розвитку інших підсистем, у т. ч. культурних, духовних, моральних потреб суспільства.

Носіями економічних потреб є найрізноманітніші товари та послуги. В їх сукупності розрізняють:
 • споживчі блага (товари та послуги, призначені для безпосереднього задоволення людських потреб) івиробничі блага (товари та послуги, призначені для виробництва споживчих благ);
 • матеріальні блага (товари та послуги сфери матеріального виробництва) і нематеріальні блага(створюються у сфері нематеріального виробництва);
 • теперішні блага (перебувають у безпосередньому користуванні економічними суб'єктами) імайбутні блага (товари та послуги, якими економічні суб'єкти зможуть скористатися в майбутньому) тощо.

Класифікація економічних потреб суспільства:


I. За характером виникнення
 • первинні (базові), пов'язані із самим існуванням людини: їжа, одяг, безпека, житло тощо;
 • вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком цивілізації: модний одяг, комфортне житло, інформація та ін.

II. За засобами в задоволеннях
 • матеріальні (потреби в матеріальних благах);
 • нематеріальні (духовні потреби).

III. За нагальністю в задоволеннях
 • першочергові (предмети першої необхідності);
 • другорядні (предмети розкоші).

IV. За можливостями в задоволеннях
 • насичені, вгамовні (мають чітку межу і можливість повного задоволення);
 • ненасичені, невгамовні (не можуть бути задоволені повністю, не мають меж насичення).

V. За участю у відтворювальному процесі:
 • виробничі (потреби у засобах виробництва);
 • невиробничі (потреби у споживчих благах).

VI. За суб'єктами виникнення:
 • особисті (виникають і розвиваються у процесі життєдіяльності індивіда);
 • колективні, групові (потреби групи людей, колективу);
 • суспільні (потреби функціонування та розвитку суспільства в цілому).

VII. За кількісною визначеністю та мірою реалізації:
 • абсолютні (перспективні потреби, які мають абстрактний характер і є орієнтиром економічного розвитку);
 • дійсні (формуються залежно від досягнутого рівня виробництва і є суспільною нормою для певного періоду);
 • платоспроможні (визначаються платоспроможним попитом);
 • фактичні ( задовольняються наявними товарами та послугами).

Система економічних потреб є складною і постійно розвивається. Структура потреб, їхній обсяг, способи та рівень задоволення безперервно змінюються: модифікуються, ускладнюються, вдосконалюються у процесі історичного розвитку людської цивілізації.