2.3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.


"Економічні відносини кожного суспільства проявляються насамперед як інтереси" - ці слова належать Ф. Енгельсу. Усвідомлення потреб і прагнення задовольнити їх зумовлюють мотивацію поведінки людини, спонукаючи її до певної цільової дії. У реальній дійсності потреби набувають конкретної форми інтересів.

Взаємозв'язок потреб та інтересів.

Інтерес (від лат. іпteresse - мати важливе значення) - форма вияву потреби, усвідомлене прагнення людини до її задоволення.

Економічні інтереси є сутнісною характеристикою рушійних сил формування та розвитку економічних суб'єктів.

Економічні інтереси - усвідомлене прагнення суб'єктів господарювання до задоволення економічних потреб, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської діяльності.

Сутність економічних інтересів є об'єктивною. Вони відображають місце і роль суб'єктів господарювання у системі суспільного поділу праці та економічних відносин. Водночас економічні інтереси є суб'єктивними і завжди мають своїх носіїв.

Суб'єкти економічних інтересів - окремі індивіди, домогосподарства, колективи (групи) людей, суспільство в цілому.

Об'єкти економічних інтересів - економічні блага (товари, послуги, інформація тощо).

Економічні інтереси суспільства можуть бути класифіковані за різними критеріями.

Класифікація економічних інтересів:

За суб'єктами:
 • особисті;
 • колективні, групові;
 • суспільні.

За нагальністю, важливістю:
 • головні, першочергові;
 • другорядні.

За часовою ознакою:
 • поточні;
 • перспективні.

За об'єктами:
 • майнові;
 • фінансові;
 • інтелектуальні тощо.

За ступенем усвідомлення:
 • дійсні;
 • уявні.

За можливостями реалізації:
 • реальні;
 • утопічні.

Суб'єкти економічних відносин є виразниками специфічних економічних інтересів. У ринковій економіці:
 • економічні інтереси домашніх господарствспрямовані на максимізацію загальної корисності з урахуванням існуючих ціні доходів;
 • економічні інтереси підприємців спрямовані на максимізацію прибутку, зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції;
 • економічні інтереси держави спрямовані на реалізацію потреб суспільства в цілому.