5.4. Величина вартості товару. Закон вартості і його функції.


Закон вартості — закон еквівалентів
  • обмін товарів та послуг між виробниками на ринку відбувається відповідно до суспільно необхідних витрат на їх виготовлення;
  • виражає внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв'язки між суспільно необхідною працею і цінами товарів за умов відносної відповідності попиту та пропозиції.

Через механізми цін закон вартості виконує такі функції:

Функцію стихійного регулятора виробництва — завдяки цінам, які постійно змінюються, він сприяє переорієнтації товаровиробників на виробництво необхідної суспільству продукції та послуг.

Функцію рушійної сили розвитку продуктивних сил — обмін, в основу якого покладені суспільно необхідні витрати праці, стимулює товаровиробників постійно зменшувати індивідуальні витрати виробництва.

Функцію диференціації товаровиробників — ті товаровиробники, V яких індивідуальні витрати вищі за суспільні, розорюються, виштовхуються з ринку, і навпаки, ті, у яких, індивідуальні витрати виробництва нижчі, ніж суспільні, розширюють виробництво, збагачуються особисто.


Мал. 5.4. Закон вартості. функції закону вартості. Визначення величини вартості товару приклад.

Теорії вартості.
  1. Трудова теорія вартості - А. Сміт, Д.Рікардо, У Петти, К.Маркс - оцінює вартість товарів залежно від затрат суспільно-необхідної праці на їх виробництво. Праця є єдиним джерелом вартості.
  2. Теорія факторів (витрат) виробництва - визначає вартість товарів за витратами на їх виробництво.
  3. Теорія трьох факторів - Ж.-Б. Сєй, Ф. Бастіата - вартість — результат витрат трьох його основних факторів виробництва: праці, капіталу і землі.
  4. Теорія граничної корисності - У. Джевонс, Ф. Візер, Е.Бем-Баверк - вартість товарів – суб'єктивна категорія, величина якої визначається в залежності від інтенсивності потреби та рідкісності блага за ступенем корисності останньої одиниці товару певного ряду.