3.2. Методи державного регулювання економіки.

Групи методів державного регулювання:


Зазвичай виділяють наступні групи методів державного регулювання:
 1. За характером:
  • Прямі;
  • Непрямі.
 2. За формою:
  • Правові;
  • Адміністративні;
  • Економічні;
  • Пропагандистські (морального переконання).

Прямі методи державного регулювання в основному пов'язані з використанням адміністративних засобів впливу на економічні відносини, які характеризуються безпосереднім владним впливом державних органів на регульовані відносини і поведінку відповідних суб'єктів.

Прямий характер застосовуваних при державному регулюванні адміністративних засобів виражається в прийнятті суб'єктом управління в рамках компетенції управлінського рішення у вигляді правового акта управління, юридично обов'язкового для адресата і містить прямий припис імперативного (директивного) характеру на вчинення певних дій. При цьому використовуються як заходи переконання, так і заходи примусу. До адміністративних засобів державного регулювання відносяться, наприклад, державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності тощо.

Непрямі методи державного регулювання ґрунтуються на економічних засобах впливу на регульовані відносини з боку суб'єктів державно-управлінської діяльності. Вони опосередковано, через економічні інтереси без прямого владного впливу відображаються на поведінці учасників економічних відносин шляхом створення умов, що впливають на мотивацію належної поведінки, створенням матеріальних стимулів, як матеріального заохочення, так і відповідальності. До економічних засобів відносяться перш за все засоби грошово-кредитної і бюджетної політики, непряме планування, інструменти ціноутворення та інші.

Прямі та непрямі методи державного управління економікою і відповідно адміністративні та економічні засоби державного регулювання економіки мають єдину мету і завдання і завжди втілюються у відповідну правову форму.

Правові методи слід розглядати як самостійнні, а також як один з основних засобів державного регулювання економіки. Основне завдання держави полягає в формуванні правової бази для економічної і підприємницької діяльності. Без правових норм неможливе застосування адміністративних і економічних засобів державного регулювання. Будь-які засоби, будь то адміністративні або економічні, не можуть бути застосовані поза правовою формою їх існування.

Адміністративні методи державного регулювання економіки:


Методи адміністративного регулювання в сфері економіки надзвичайно різноманітні. Серед них слід назвати дозвіл вчинення певних дій:
 • ліцензування;
 • затвердження конкретних завдань тих чи інших суб'єктів підприємницької діяльності;
 • обов'язкові приписи здійснення яких-небудь дій;
 • заборона конкретних дій;
 • реєстрацію певних дій;
 • встановлення квот та інших обмежень;
 • застосування заходів адміністративного примусу;
 • застосування матеріальних санкцій;
 • видача державних замовлень;
 • контроль і нагляд тощо.

Адміністративні засоби базуються на державній владі, на авторитеті уряду і не пов'язані з заходами фінансового стимулювання, матеріальної зацікавленості або штрафними санкціями з боку регулюючих органів. Такі засоби визначають не економічні умови обороту капіталу, а саму зовнішню можливість його функціонування.

Можна говорити про:
 • культурно-етичні методи (пам'ятники старовини - для підприємців вигідно розміщувати поблизу свій бізнес (автостоянки, бензозаправних станцій і т.д.), а для пам'ятників - загроза знищення, а також втрата деякої привабливості);
 • екологічні методи (скиди в річки);
 • суспільно-відтворювальні методи (обов'язкові медичні щеплення, початкову освіту, правила водіння автомобілів, літаків тощо);
 • соціальні (організація роботи соціальних закладів (лікарень, пожежних), видачі зарплат, пенсій. їх певний розмір і час, щоб не допустити соціального вибуху)

Адміністративні замоби набувають виняткову важливість в надзвичайних ситуаціях (війна - засоби військового регулювання економіки або військово-економічна політика; тобто заборонні і примусові заходи державних органів, спрямовані на створення національної економіки на військові рейки, мобілізацію ресурсів, здійснення трудової повинності, нормування постачання, пріоритет військового виробництва, економія на споживчих потребах, заморожування зарплати, а іноді і примусові відрахування від доходів і заробітної плати).

Негативні сторони адміністративних методів державного регулювання економіки:

 1. Спотворюють інформаційні сигнали, які надходять від економіки власникам виробничих факторів, що провокує прийняття неправильних рішень, що ведуть до довгострокових негативних наслідків у використанні товарів, праці і каптала, в співвідношенні цін, доходів, інвестицій і т.д.
 2. Розвиток «чорного ринку», корупції, підривається мотивація чесного підприємництва.
 3. Збільшення бюрократичного апарату (найчастіше від нього важко позбутися і після припинення дії адміністративних заходів, тому що він має здатність до розширеного відтворення і намагається будь-якими засобами довести свою необхідність, навіть якщо це йде на шкоду національній економіці).

Висновок - в нормально функціонуючому ринковому господарстві адміністративні інструменти повинні бути резервними.

Моральні переконання як методи державного регулювання економіки:


Моральні переконання ґрунтуються не на фінансових стимулах або адміністративних санкціях, а на авторитеті уряду, справедливості і точності висунутих ним цілей, завдань, закликів і заяв.
 1. Сама економічна політика держави, декларовані напрямки програми діяльності уряду впливають на поведінку господарюючих суб'єктів і є формою морального переконання (хоча, в реальному житті його складно відокремити від економічної мотивації).
 2. Урядові органи звертаються на адресу конкретних юридичних осіб із закликами до дотримання правил в загальнодержавних інтересах. Наприклад, переконують профспілки помірно підходити до укладання колективних договорів з підприємцями в умовах зростання економіки.
 3. Як засіб соціальної, культурної та екологічної політики - заклики авторитетних державних лідерів до підприємців не допускати скорочення числа місць для професійного навчання молоді на фірмах, жертвувати на будинки престарілих, реставрацію пам'яток і т.д.
 4. Запрошення вкладати інвестиції в конкретні регіони з боку місцевих органів влади, проводити різного роду форуми, конгреси, конференції і т.д.
 5. Заклики уряду, який не бажає вводити обмеження на ввезення імпортних товарів, до вітчизняних імпортерів тимчасово скоротити закупівлі за кордоном, кампанії громадських рухів по бойкоту іноземних товарів. Заклики купувати вітчизняні вироби і т.д.
 6. Заклики до інших країн щодо здійснення будь-яких дій, які не збігаються з їх інтересами. Наприклад, заклики уряду США до Японії і Китаю щодо обмеження експорту їх товарів в США.

Передумова дієвості засобів морального переконання - авторитет уряду і його представників всередині країни і за кордоном, широка підтримка засобів масової інформації.