5.1. Макроекономічне програмування, сутність, функції і принципи.


Вищою формою ДРЕ є державне економічне програмування. Його завдання - комплексне використання в глобальних цілях всіх елементів ДРЕ. В міру ускладнення задач стали формулювати короткострокові, середньострокові і довгострокові завдання, визначати порядок їх вирішення і органи, відповідальні за виконання цього рішення, виділяти необхідні кошти і визначати порядок фінансування. Об'єктами таких цільових програм звичайно є галузі; регіони; соціальна сфера; різні напрямки наукових досліджень.

Макроекономічне програмування - процес побудови моделі майбутнього стану будь-якого великого економічного об'єкта і шляхів досягнення цього стану.

Функції програмування.

 1. Аналітична - аналіз нинішнього стану і перспектив розвитку національної економіки в цілому і її окремих сфер.
 2. Інформаційна - надання економічним суб'єктам інформації про стан і перспективи розвитку національної економіки для прийняття ними власних обґрунтованих управлінських рішень.
 3. Цілеполягаюча - визначення тактичних і стратегічних цілей розвитку національної економіки.
 4. Практична - визначення правил і нормативів діяльності державних і приватних підприємств, а також загальних умов розвитку національної економіки.

Принципи програмування.

 1. Цільовий характер - визначення цілей програми до початку її розробки, цілі повинні бути реалістичними і спиратися на результати прогнозування.
 2. Ув'язка цілей програми з термінами її реалізації.
 3. Вибір стратегії реалізації (визначення теоретичних основ реалізації намічених цілей).
 4. Визначення інструментів економічної політики. (За допомогою яких інструментів, що знаходяться в розпорядженні уряду, буде реалізована обрана стратегія програми).
 5. Визначення черговості застосування обраних інструментів.
 6. Нагляд за виконанням програмних завдань.

Система макроекономічного програмування.


Систему макроекономічного програмування, тобто сукупність відносно самостійних видів програм можна класифікувати за такими ознаками:
 1. За термыном:
  • Короткострокові (до 1 року);
  • Середньострокові (2-3 роки);
  • Довгострокові (понад 3 років).
 2. За метою розробки:
  • Фінансова - програма розвитку бюджетної або кредитної сфери країни середньострокового характеру;
  • Стабілізаційна - комплекс заходів уряду, тривалістю до 1-1.5 років, спрямованих на коригування окремих сегментів національної економіки. (Складається в разі вирішення проблем, які пов'язані з глибокими проблемами структурного характеру, тобто напр. Для вирішення проблем дефіциту бюджету або платіжного балансу, що виник в поточному періоді);
  • Структурна - довгострокова програма, тривалістю 3-4 роки, спрямована на усунення глибоких структурних диспропорцій в економіці (механізмами реалізації даних програм найчастіше є демонополізація, приватизація і т.д.).
  • Надзвичайні - розробляються в критичній ситуації і передбачають застосування системи заходів короткострокового характеру для усунення кризових явищ (ліквідація наслідків стихійних лих, усунення проблем безробіття, інфляції, якщо звичайні заходи не принесли очікуваного результату. Як правило, в рамках надзвичайних програм активно застосовуються адміністративні методи регулювання).
 3. За об'єктами (масштабами):
  • національні,
  • галузеві та міжгалузеві,
  • регіональні.