6.1. Макроекономічне планування, сутність, система, принципи і функції.


Макроекономічне планування (індикативне) - процес формування системи параметрів або індикаторів, що характеризують майбутній стан економіки країни, а також визначення заходів державного впливу на соціально-економічні процеси з метою досягнення зазначених параметрів.

Однією з функцій держави є функції макроекономічного планування:

 1. Аналітична - аналіз нинішнього стану і перспектив розвитку національної економіки в цілому і її окремих сфер.
 2. Інформаціонная - надання економічним суб'єктам інформації про стан і перспективи розвитку національної економіки для прийняття ними власних обґрунтованих управлінських рішень.
 3. Целеполагающая - визначення тактичних і стратегічних цілей розвитку національної економіки.
 4. Практична - визначення правил і нормативів діяльності державних і приватних підприємств, а також загальних умов розвитку національної економіки.

Принципи макроекономічного планування.

 1. Наукової обгрунтованості - розробка і реалізація планів повинно базуватися на використанні об'єктивних економічних законів, аналізі тенденцій науково-технічного прогресу, обґрунтованої інформації про поточному та перспективному положенні справ в національній економіці і т.п.
 2. Оптимальності - план повинен бути результатом вибору найбільш оптимального в даних умовах варіанту досягнення поставленої мети.
 3. Збалансованості - план повинен забезпечувати певне співвідношення між бажаними цілями економічної політики і можливостями національної економіки для їх досягнення, сприяти руху національної економіки до рівноважного стану.
 4. Поєднання рекомендаційний і директивности. Планування повинне носити рекомендаційний характер для суб'єктів, які беруть участі в реалізації плану і директивний - для тих суб'єктів (насамперед державних), які є його учасниками. Деякі положення планів носять директивний характер для всіх суб'єктів національної економіки (напр. Бюджетне планування в частині нормативів відрахувань з доходів до державного бюджету);
 5. Адресності - виконання планових завдань, конкретних програм, закладених в плані, має передбачати конкретного суб'єкта їх реалізації.

Система макроекономічного планування.


Види планів можна класифікувати за такими ознаками:
 1. За термінами планування:
  • короткострокове (до 1 року);
  • середньострокове (до 5 років);
  • довгострокове (понад 5 років).

  Короткострокове і довгострокове планування повинно реалізувати намічені цілі уряду по досягненню в національній економіці 4 макроекономічних показників: стабільності цін, постійних темпів економічного зростання, повної зайнятості і збалансованості платіжного балансу. Довгострокове планування носить стратегічний характер і формує концепцію соціально-економічного розвитку країни на перспективу; в якості головних об'єктів планування - НТП і структурні зміни в національній економіці.
 2. За рівнем (масштабами) планування: національне, галузеве, міжгалузеве і регіональне (визначення аналогічно відповідним видам прогнозування).
 3. За методологією реалізації планування: директивне та індикативне.