6.3. Методи макроекономічного планування.

Найбільш поширеними методами планування є:


Балансовий метод - виявлення і забезпечення соціально-економічних пропорцій і зв'язків за рахунок побудови системи балансів - таблиць, що відображають рух і використання відповідних економічних ресурсів. Найбільш поширеними видами балансів є: фінансові (бюджет), матеріальні та зовнішньоекономічні (платіжний баланс).

Значення балансового методу.

  1. Метод наукового обґрунтування плану, тому що на його основі визначається відповідність намічених планом завдань характеру об'єктивних економічних законів.
  2. Балансовий метод виступає основним методом координації та ув'язки цілей розвитку національної економіки з наявністю необхідних для їх реалізації ресурсів.
  3. Забезпечує узгодження між темпами розвитку окремих галузей і регіонів.
  4. Показує невикористані резерви національної економіки, а також її сектора, де порушено рівноважний стан.

Нормативний метод - визначення і використання системи норм і нормативів. Існують наступні види норм і нормативів в плануванні:
  1. Норми і нормативи, що відображають цільові завдання плану (норми середньомісячних надходжень до бюджету, норми середньомісячних темпів економічного зростання для виконання цілей фінансового плану та планових завдань економічного зростання, відповідно і т.п.).
  2. Нормативи, використовувані в техніко-економічних розрахунках (норми амортизації, нормативи відрахувань від прибутку, нормативи використання природних ресурсів тощо)

Значення нормативного методу.

  1. Виконує розрахункову функцію планування, тому що служить кількісною мірою зв'язку об'єктивних економічних категорій і відповідних їм показників (гроші і розмір грошової емісії, податки і науково-обгрунтовані ставки оподаткування і т.п.).
  2. Виконує лімітуючу функцію планування за рахунок встановлення меж у використанні економічних ресурсів.
  3. Виконує регулюючу функцію планування за рахунок встановлення порядку фінансових взаємовідносин суб'єктів національної економіки з бюджетом (норматив відрахування від прибутку, доходу, амортизації і т.п.).

Моделювання - відтворення характеристик економічного об'єкта на штучному об'єкті (моделі), спеціально створеному для його вивчення.

Моделювання є найбільш поширеним методом планування. Прикладом моделі в плануванні є модель Леонтьєва.

Модель Леонтьєва.


Дана модель на основі встановлення залежності між виробничими витратами і обсягом виробництва показує умови міжгалузевих пропорцій, які забезпечують рівновагу на всіх товарних ринках.

Yi = ∑aij х yj + xi, де


Yi, yj - обсяги виробництва в галузях j і i, відповідно;

aij - коефіцієнт прямих витрат, що показує кількість продукту i, витраченого на виробництво одиниці продукту j

xi - величина продукту i -й галузі, що прямує на кінцеве споживання.