7.1. Грошово-кредитне регулювання національної економіки.


Суб'єктом грошово-кредитної економічної політики держави є центральний банк. У більшості країн центральний банк є формально не підлеглим уряду і проводить відносно самостійну політику. Однак є винятки, коли центральний банк країни безпосередньо підпорядкований виконавчому органу державної влади, наприклад, у Великій Британії. Існують різні моделі побудови центрального банку, виходячи з його форми власності.

Моделі побудови центрального банку:

 1. Державний банк (в більшості країн світу, в т.ч. і в Україні).
 2. З участю держави (змішана форма власності та управління центральним банком. Приклад - Японія, де державі належить 55% акцій центрального банку).
 3. Без участі держави (центральний банк функціонує у вигляді акціонерного товариства, засновниками якого є приватні особи. Приклад - Федеральна резервна система США, Швейцарський національний банк).

Грошово-кредитне регулювання як одина з найголовныших функцій держави здійснюється за допомогою наступних функції центрального банку:

 1. Ведення операцій уряду:
  • обслуговування рахунків урядових установ і організацій, місцевих органів влади;
  • Здійснення операцій з державними цінними паперами, емітентом яких, як правило, виступає міністерство фінансів;
  • Надання кредитів державі у вигляді прямих короткострокових і довгострокових позик або купівлі державних облігацій.
 2. Емісія грошей, що включає в себе організацію заходів щодо випуску, обігу та вилучення з обігу грошових знаків.
 3. Контроль за діяльність комерційних банків щодо виконання ними фінансового законодавства, а також з метою недопущення фінансової паніки. (Останнє реалізується за допомогою створення різного роду фондів зі страхування вкладів, за рахунок стабілізаційних кредитів комерційним банкам, прямого управління ними і т.п.).
 4. Акумуляція і зберігання обов'язкових резервів комерційних банків.
 5. Формування та зберігання офіційних золотовалютних резервів, для забезпечення стабільності національної валюти і здійснення зовнішньоекономічних операцій.
 6. Кредитування комерційних банків.
 7. Грошово-кредитне регулювання, пов'язане з регулюванням попиту і пропозиції на грошовому і кредитному ринках.

Грошово-кредитна економічна політика - комплекс взаємопов'язаних заходів, що вживаються центральним банком з метою регулювання економічної ситуації за рахунок впливу на стан кредиту і грошового обігу.

Методи грошово-кредитного регулювання:

 1. Загальні, що впливають на ринок позикових капіталів в цілому:
  • облікова (дисконтна) політика - регулювання розмірів процентної ставки (дисконту), за якою комерційні банки можуть запозичити грошові ресурси у центрального банку під заставу власних боргових зобов'язань або шляхом переобліку комерційних векселів;
  • операції на відкритому ринку - операції з купівлі продажу державних цінних паперів з метою збільшення або зменшення грошових ресурсів комерційних банків, а також коштів у підприємств і населення;
  • встановлення норм обов'язкових резервів - пряме регулювання величини обов'язкових резервів комерційних банків.

  • Всі перераховані методи впливу на стан грошового ринку супроводжуються мультиплікативний ефект розширення або звуження пропозиції грошей.
 2. Селективні, призначені для регулювання конкретних видів кредитів або кредитування окремих сфер національної економіки:
  • обмеження споживчого кредиту в цілях перерозподілу позичкового капіталу у виробничу сферу;
  • регулювання операцій комерційних банків на фондовому ринку з метою обмеження можливостей по скупці цінних паперів;
  • рекомендації щодо скорочення кредитування підприємств (квоти на розширення активних операцій в поточному періоді);
  • регулювання ризиків і ліквідності банківських операцій за рахунок встановлення нормативів співвідношення виданих кредитів і суми власних коштів банку;
  • встановлення мінімального розміру статутного фонду для отримання ліцензії на кредитну діяльність і т.п.