Суспільне відтворення, сутність, рівні і види.

16.1. Суспільне відтворення, сутність, рівні і види.

Сутність суспільного відтворення.


Суспільне відтворення - це безперервність, повторюваність виробництва (це не одномоментний акт, а безперервний процес виробництва матеріальних благ з метою задоволення потреб суспільства).

Суспільне відтворення відбувається у сфері:
 1. матеріальних благ;
 2. виробничих відносин;
 3. продуктивних сил;
 4. природних ресурсів і навколишнього серидовища.

Рівні відтворення:
 1. Мікрорівень (особисте відтворення):
  • здійснюється, як правило, на підприємствах однієї галузі;
  • з’єднання факторів виробництва досягається через найми кваліфікованої робочої сили;
  • організація процесу праці досягається на ґрунті широкого використання економічних методів господарювання;
  • економічною основою виступає однотипна власність на засоби виробництва;
  • результатом виробництва виступає, як правило, проміжний продукт, який у перспективі братиме участь у продовженні відтворення на інших підприємствах.
 2. Макрорівень (суспільне відтворення):
  • суспільне відтворення обслуговує єдиний народногосподарський комплекс держави;
  • способом з’єднання робочої сили із суспільними виробничими фондами є загальнодержавна кооперація праці;
  • організація праці досягається за допомогою економічних та адміністративних методів;
  • економічною основою виступають багатоваріантні форми власності (від приватної до державної);
  • результатом суспільного виробництва є суспільний сукупний продукт

Види суспільного відтворення, як просте, розширене та звужене.


Просте відтворення - це відновлення виробництва з року в рік практично в незмінних масштабах і на практично незмінній техніко-технологічній основі. За цих умов додатковий продукт, якщо він виробляється, використовується лише на потреби особистого споживання. Таке відтворення притаманне для традиційних суспільств, де темпи зростання суспільного виробництва низькі, внаслідок чого відбувається уповільнення соціально-економічного прогресу. Подібне явище існує і нині у деяких країнах світу.

Розширене відтворення - це відновлення виробництва у кожному наступному періоді у зростаючих масштабах та на постійно змінюваних техніко-технологічних засадах. Воно характеризується тим, що в кожному наступному проміжку часу для його здійснення потрібні додаткові та більш якісні виробничі ресурси.

В окремі періоди розвитку економічної системи може відбуватися і зменшення масштабів розширеного відтворення, тобто звуження відтворений. Воно викликається фізичним та моральним зношенням основного капіталу, порушеннями господарських зв'язків. Таке відтворення існує в країнах з перехідною економікою і визначається в науковій літературі як трансформаційний спад.

Типи розширеного відтворення: екстенсивний та інтенсивний.


Екстенсивний тип розширеного відтворення передбачає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за рахунок зростання використовуваних речових і особистих факторів виробництва, інших ресурсів без зміни їх техніко-технологічної основи.

Інтенсивний тип розширеного відтворення означає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за рахунок зростання продуктивності праці, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на основі науково-технічного прогресу. Практично в господарській практиці розширене відтворення містить в собі елементи як екстенсивного, так і інтенсивного типу.

Суспільне відтворення охоплює такі структурні елементи:

 • відтворення матеріального виробництва і духовних цінностей;
 • відтворення виробничих відносин;
 • відтворення предметів споживання;
 • відтворення окремих груп товарів і послуг;
 • відтворення окремих галузей економіки;
 • відтворення окремих виробничих комплексів, економіко-географічних зон і територій;
 • відтворення певних класів, суспільних груп, прошарків населення, людських ресурсів.

Отже, суспільне відтворення передбачає відтворення всіх елементів продуктивних сил у вигляді засобів виробництва, робочої сили, природних ресурсів. Відповідно до цього відтворюється і їхня соціально-економічна форма у вигляді виробничих відносин між людьми, соціальної структури суспільства.