17.1. Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки.


Ринкова економіка розвивається циклічно. Економічне зростання змінюється спадом виробництва, процвітання - кризою і депресією. Циклічні коливання мають синхронний характер. Вони відбуваються зі сталою послідовністю і в чітко визначених межах

Економічне зростання - це не плавний, рівномірний процес сходження від нижчого до вищого рівня. Це складний, суперечливий, зворотньопоступовий, прогресивний рух економіки. У русі суспільного виробництва є роки, коли зростання загального обсягу виробництва проходить досить швидко, в інші роки - повільніше і навіть має місце спад. Такі коливання у русі суспільного виробництва, які регулярно повторюються за певний проміжок часу, означають циклічний характер його розвитку. Діапазон одиничного циклу охоплює рух економіки від однієї кризи до іншої або, інакше, - від однієї найвищої точки економічного злету ("буму") до іншої.

Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до другої.

Рис.1. Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки

Рис. 2. Види циклів залежно від їх тривалості

Причини виникнення циклічності
  1. Деякі відомі економісти (Ж. Б. Сей, М. Туган-Барановський, Р. Гільфердінг) вбачали причини циклічності у диспропорційності ринкової економіки.
  2. Інші (С. Сісмонді, К. Родбертус, К. Каутський) пов'язували циклічність із недостатнім споживанням.
  3. Й. Шумпетер вважав причиною циклічності особливості науково-технічного прогресу.
  4. Представники кейнсіанства причини циклічності пов'язують з надлишком заощаджень у населення, пов'язаним із так званим законом схильності до заощаджень, що приводить до дефіциту інвестицій у виробництво і обмеження сукупного попиту і, відповідно, до порушення макроекономічної рівноваги.

Малі цикли (їх ще називають цикли Кітчина, або цикли запасів) - це короткострокові коливання ділової активності, що тривають 2- 4 роки. Вони пов'язані з періодичним коливанням інвестицій у товарні запаси, були відкриті в 1920-х роках і пізніше почали асоціюватись із періодичним оновленням легкових автомобілів та інших споживчих товарів тривалого користування.

Найвиразніше проявляються середні цикли, тривалість яких складає від 8 до 12 років. їх нерідко називають циклами Жугляра, за ім'ям французького економіста, який досліджував ці цикли у другій половині XIX ст. Середні цикли найбільше впливають на економічний розвиток, тому їх визначають як базові економічні цикли.

До середніх відносять і цикли Кузнеця, або так звані будівельні цикли. Вони тривають 15-20 років і пов'язані з періодичним оновленням житла та деяких виробничих споруд.

Третім видом є великі цикли, або довгі хвилі Кондратьєва, названі так на честь російського економіста М. Кондратьєва, який у 1920-х роках уперше обгрунтував наявність таких хвиль. Це довгострокові циклічні коливання в економіці тривалістю від 48 до 55 років. За визначенням Кондратьєва, великі цикли можна розглядати як порушення та відновлення економічної рівноваги тривалого періоду.

Проблеми довгих хвиль досліджували відомі економісти, серед яких Й. Шумпетер, С. Кузнець, П. Самуельсон, К. Кларк. Щодо причин довгих хвиль єдності думок немає. М. Кондратьєв вважав, що вони обумовлені внутрішнім фактором економічного зростання, зокрема неоднаковою тривалістю функціонування певних господарських благ, на виробництво яких потрібно затратити різний час і нагромадити необхідний капітал. Близькою до такої думки є позиція Й. Шумпетера, який вважав, що провідну роль у механізмі довгих хвиль відіграють хвилі технічних нововведень і відповідні зміни інноваційної активності підприємців.