18.4. Наслідки впливу безробіття на економіку.


Проблеми зайнятості населення завжди були в центрі уваги української науки, економістів і управлінців. Вагомий внесок у розвиток управлінської науки про зайнятість населення, трудовий потенціал, ринок праці зробили: О. Бугуцький, О. Булавко, М. Вдовиченко, О. Здоровцов, І. Кириленко, Е. Лібанова, М. Горлатий, І. Прокопа, С. Рижук, П. Саблук, К. Якуба та ін. Вони не лише теоретично обґрунтували фактори зниження безробіття, але й дали конкретні практичні пропозиції, що були використані для розроблення цілої низки нових законів та указів, що прямо або опосередковано впливають на соціально-економічні умови життя працівників.

Безробіття вважають важливим стимулятором активності працюючого населення, але у реальному економічному житті – це велике суспільне лихо. Воно призводить до найтяжчих негативних соціально-економічних наслідків

Рис. 1. Негативні наслідки безробіття.

Високий рівень безробіття призводить до соціальної напруги і погіршення рівня життя людей, заподіює економічні, демографічні та соціальні втрати для суспільства. Але загалом його вплив на економічне та соціальне життя суперечливий: крім негативних і важких наслідків, потрібно зазначити і низку позитивних моментів, які слугують умовою зростання виробництва, появи нових підприємств, підвищення дисципліни та ефективності праці зайнятих (рис. 2).

Рис. 2. Позитивні наслідки безробіття.

Отже, для вирішення проблеми безробіття і підсилення впливу цих наслідків потрібне активне державне регулювання зайнятості населення, а саме на державному і регіональному рівнях необхідно розробити та ухвалити антикризову програму заходів подолання негативних явищ в економіці; стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, шляхом зменшення податкового тиску, полегшення порядку реєстрації підприємств.

Важливими заходами державної політики зайнятості населення мають стати – працевлаштування незайнятих на вільні та новостворені робочі місця, професійне навчання та перенавчання, організація громадських, сезонних робіт, надання дотацій роботодавцям.

На підставі вищенаведеної інформаціі можна сказати, що негативних наслідків безробіття значно більше, ніж позитивних, і вони становлять загрозу національному розвитку і національній безпеці країни, оскільки можуть бути головною причиною соціально-економічної дестабілізації. Зменшити їх вплив можливо лише за допомогою ефективного державного регулювання зайнятості населення, що забезпечить зниження рівня безробіття і зніме соціальну напругу. Це, у свою чергу, призведе до збільшення особистих доходів населення, шляхом створення нових високооплачуваних робочих місць, покращення рівня виробництва, і як результат – підвищення розвитку національної економіки.