1.2. Історія розвитку підприємництва.


Серед багатьох чинників соціально-економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль у сучасних умовах відіграють підприємництво та суб’єкти, що його здійснюють, – підприємці. З’ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприємця світова економічна наука приділяє увагу протягом майже трьох століть. Проте поняття “підприємництво” (як і всі інші категорії) постійно поповнюється елементами нового змісту, що зумовлює необхідність його системного вивчення.

Поняття “підприємництво” уперше ввів у науковий обіг англійський вчений Річард Кантільон (1680–1734). Він розглядав його як особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик.


Історія підприємництва вивчалась великою кількістю економіств з різних кран світу.Французький економіст Жан-Батист Сей (1767–1832) стверджував, що підприємець діє на власний рахунок і ризик з метою отримання зиску, володіючи при цьому знаннями і досвідом, комбінує фактори виробництва.

Відомий англійський економіст Адам Сміт (1723–1790) розглядав підприємця як власника, пов’язував підприємницьку діяльність насамперед з його власною зацікавленістю (особистим збагаченням), у процесі реалізації якої він сприяє найефективнішому задоволенню потреб суспільства. Для цього підприємець сам планує та організовує виробництво, розподіляє отримані прибутки.

Інший англійський економіст Давид Рікардо (1772–1823) вбачав в особі підприємця звичайного капіталіста. Аналогічно оцінював роль підприємця Карл Маркс (1818–1883).


Якісно нову оцінку підприємництва дав наприкінці ХІХ ст. англійський економіст Алан Маршалл (1842–1924), виділивши організацію виробництва, а згодом підприємницьку здатність до такої організації, як окремий фактор виробництва (разом з працею, землею і капіталом).

Історія підприємництва набула значного розвитку у перщій половині двадцятого століття. Повнішу характеристику підприємництва наводять у своїх працях американський економіст Йозеф Шумпетер (1883–1950) та англійський – Фрідріх Хаєк (1899–1992). На думку Й.Шумпетера, зміст підприємництва розкривається в його функціях:
 1. реформування і докорінна перебудова виробництва через впровадження нових видів техніки і технологій, створення нових товарів, освоєння нових ринків, джерел сировини;
 2. застосування нових розробок, маркетингу тощо. Використання функцій підприємництва залежить від господарсько-політичного середовища, яке визначає його можливості, види, мотивацію.

Тому основними функціями підприємця, за Й.Шумпетером, є:
 1. виготовлення нового блага або старого нової якості;
 2. освоєння нового ринку збуту, джерел сировини або напівфабрикатів;
 3. впровадження нового методу виробництва та відповідна його реорганізація.

Підприємцем, на його думку, може бути не лише капіталіст, власник, а й управляючий. Найбільшою мірою відокремлення власності від управління (а отже, від підприємництва) проявляється в гігантських акціонерних компаніях.

Фрідріх Хаєк пов’язував підприємництво насамперед з особистою свободою, яка дає людині змогу раціонально розпоряджатися своїми здібностями, знаннями, інформацією та доходами. Підприємець прагне оптимально використати ці компоненти, враховуючи ситуацію на ринку (перспективність щодо інвестування, попиту і пропозиції певної галузі економіки, рівень цін тощо), знайти найкращі засоби для задоволення власних і суспільних потреб.

За американським економістом Полем Самуельсоном (1915) підприємництво пов’язане з новаторством, а сам підприємець є сміливою людиною з оригінальним мисленням, яка домагається успішного впровадження нових ідей.


Характеристика сучасного підприємництваСучасне розуміння сутності підприємництва значною мірою розкривається у працях теоретиків постіндустріального суспільства, яке, на їхню думку, повинно прийти на зміну сучасному капіталістичному.

Так, американський економіст Вільям Ростоу (1916) зазначав, що серед чинників економічного зростання важливу роль відіграватиме схильність людей до інновацій та матеріальних удосконалень.

Французький теоретик постіндустріального суспільства Раймон Арон (1905–1983) стверджував, що притаманне такому суспільству раціоналізаторство супроводжуватиме дух науковості, прогресу, раціонального управління, економічного розвитку та демократії.

Враховуючи це, а також характеристику підприємництва Й. Шумпетером та іншими економістами, можна виділити такі найважливіші його функції: новаторська, організаційна, господарська, соціальна та особистісна.

Новаторська функція – сприяння процесу продукування нових ідей (технічних, організаційних, управлінських тощо), здійснення дослідно-конструкторських розробок, створення нових товарів і надання нових послуг тощо.

Організаційна функція – впровадження нових форм і методів організації виробництва, нових форм заробітної плати та їх оптимальне поєднання з традиційними; раціональне поєднання форм одиничного поділу праці, основних елементів системи продуктивних сил та контроль за їх виконанням.

Господарська функція – найефективніше використання трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інформаційних ресурсів.

Соціальна функція – виготовлення товарів і послуг, необхідних суспільству, відповідно до головної мети, вимог дії основного економічного закону.

Особистісна функція – самореалізація власної мети підприємця, отримання задоволення від своєї роботи. Так, під час опитування власників дрібних компаній Великобританії з’ясувалося, що переважна більшість їх (понад 80%) головним стимулом своєї підприємницької діяльності вважає не особисте збагачення, а можливість відчути себе незалежним і мати задоволення від власної справи. Звичайно, ці дані потребують уточнення, оскільки відчути себе незалежним у підприємницькій діяльності можна за умов успішної роботи компанії, отримання відповідних прибутків.

За всебічною характеристикою головних функцій підприємництва можна дати комплексне визначення його сучасної сутності.


Підприємництво – самостійна організаційно-господарська новаторська діяльність на основі використання наявних можливостей для випуску нових товарів або послуг, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутку та самореалізації власної мети.

Виходячи з цього, підприємець, якому мають бути притаманні певні риси, пов’язані з його відповідними функціями, повинен:
 1. вбачати в людині головне джерело підвищення ефективності роботи підприємства, нових ідей, сприяти формуванню лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику;
 2. формувати економічне мислення, постійно здійснювати пошук нових можливостей, бути ініціативним тощо;
 3. вміти об’єднати людей для досягнення спільної мети; надихати співробітників, приділяти значну увагу їх прагненням і духовним якостям; домагатися того, щоб цінності фірми були в центрі уваги працівників, вміти переконувати їх;
 4. бути професійно підготовленим для пошуку оптимальних варіантів розвитку підприємництва, підвищення його ефективності;
 5. постійно орієнтуватися на ефективність і якість, здійснювати систематичне планування;
 6. прагнути до всебічної інформованості, йти на розумний ризик; впроваджувати форми і системи заробітної плати, які сприяють економії ресурсів (сировини, електроенергії, палива, зменшення ручної праці);
 7. вміло поєднувати автономію з жорстким централізмом тощо;
 8. постійно орієнтуватися на потреби споживачів, на підвищення якості продукції та послуг, які надаються згідно з чинним законодавством;
 9. сплачувати податки;
 10. не забруднювати довкілля;
 11. оптимально поєднувати індивідуальні, колективні і суспільні інтереси;
 12. відповідати за свої вчинки;
 13. діяти цілеспрямовано, енергійно, вірити в успіх справи, бути наполегливим і гнучким, розвивати свої творчі та організаторські здібності тощо.

У Законі України “Про підприємництво” зазначається, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та займання торгівлею з метою одержання прибутку. Основними принципами, за якими здійснюється підприємництво, є:
 1. вільний вибір діяльності на добровільних засадах;
 2. залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
 3. самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до витрат виробництва з дотриманням чинного законодавства;
 4. вільне наймання працівників;
 5. залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, застосування яких не заборонене або не обмежене законодавством;
 6. вільний розподіл прибутку, який залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;
 7. самостійне здійснення підприємцем (юридичною особою) зовнішньоекономічної діяльності;
 8. використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

Підприємницька діяльність – праця індивіда, заснована на розвитку особистісних чинників, розширенні знань про свої можливості, спрямована на досягнення найкращого результату в господарській діяльності, на отримання економічної вигоди і насамперед привласнення додаткового продукту.

Підприємництвом не вважають виконання будь-якого завдання, якщо виконавець не мав хоча б одного особистісного чинника і права на свободу такої діяльності.

Особистісні чинники підприємництва – особиста власність, фізичні, розумові здібності, знання і досвід, становище в суспільстві, права тощо.

Основними завданнями, які необхідно вирішувати на початку підприємницької діяльності, є:
 • вибір місця розташування підприємства, фірми;
 • вибір форм підприємницької діяльності та назви фірми;
 • фінансування та інвестування.

Підприємництво – один із важливих чинників соціально-економічного прогресу.

Тому суспільство зацікавлене в цивілізованому підприємництві, яке повинне мати правову підтримку у таких основних формах:
 1. надання свободи підприємницької діяльності;
 2. надання підприємцю статусу комерсанта;
 3. створення умов для відкриття і реєстрації підприємства.

За вибору форми підприємництва беруть до уваги масштаб діяльності, форму відповідальності підприємця, можливості отримання кредитів, рівні оподаткування, можливий обсяг реалізації продукції тощо. Основними суб’єктами підприємництва є приватні особи, група осіб (в акціонерних компаніях, кооперативах) і держава (відповідні органи).