14.3. Україна на світових ринках зерна, м'ясо-молочної продукції, цукру та лікерогорілчаних виробів і вин.


З Україною у більшості людей (як відмічають іноземні фахівці) найчастіше асоціюються два слова — «хлібниця» і житниця». І це не дивно, адже Україна має надзвичайно сприятливі агрокліматичні умови для виробництва зерна. На початку нинішнього століття вона була одним з найбільших у світі експортерів. Після другої світової війни українське зерно відігравало важливу роль у задоволенні попиту на нього у всьому Радянському Союзі.

При цьому часто припускалося, що потенціал виробництва зерна був набагато вищим, аніж дозволяло реалізувати централізоване планування. І тому багато спостерігачів очікували (а деякі побо¬ювалися), що після звільнення від державного планування Україна швидко приєднається до Аргентини, Австралії, країн ЄС, Канади чи США як один із світових лідерів серед експортерів зерна.

Всупереч цим сподіванням виробництво зерна в Україні з початку процесу переходу до ринкової економіки різко впало. Його середньорічні показники скоротилися з 47,4 млн т (1986— 1990 рр.) до 36,4 млн т (1991—1996 рр.). В наступні роки відбувалося подальше скорочення.

В результаті Україна перетворилася з одного з провідних експортерів зерна на його імпортера. Достатньо нагадати той факт, що Одеса, яка ще у XIX ст. була піонером у торгівлі зерном, через її порт відбувалося відвантаження величезної маси зерна з Російської імперії, в останні роки в основному приймає імпортне зерно з країн ЄС і Америки. (Соколенко С. І. Сучасні світові ринки та Україна. — К. Демос, 1995, с. 228—229).

Спад виробництва зерна має серйозні наслідки для економіки України. Статистичні дані свідчать, що у 1996 р. Україна втратила до 4 мільярдів доларів можливого доходу від експорту зерна. Зараз ця цифра через падіння цін на світовому ринку менша. За¬галом, неспроможність використати потенціал у повній мірі коштує країні багато мільярдів доларів щороку.

Основні причини спаду виробництва зерна і збереження необхідності його імпорту:
  • брак фінансових коштів. Через крайню обмеженість капіта¬лу підприємства майже або взагалі не мають доступу до короткострокових кредитів для закупівлі матеріально-технічних ресурсів, необхідних для підвищення урожайності;
  • екстремально високі витрати і збитки. Наприклад, розміри втрат під час жнив та зберігання перевищують середні німецькі показники в багато разів;
  • ціни на багато торговельних послуг (наприклад, зберігання та транспортування) визначаються монопольними структурами. Торговець, який купує пшеницю на селі прямо з току та хоче завантажити її на корабель, що чекає в порту, залежить від наявних транспортних та портових потужностей. Головні торговельні послуги все ще прямо чи опосередковано контро¬люються державними підприємствами, такими, як «Хліб України»:
  • важко отримати надійну інформацію про ціни як на кінцеву продукцію, так і на матеріально-технічні ресурси та торговельні послуги. Аграрні біржі майже не мають впливу на формування цін на зерно в Україні.

Для того, щоб збільшити обсяги виробництва і експорту зерна для економічного добробуту України в цілому, треба вжити політичних заходів:
  1. Необхідно лібералізувати ринок землі, ввести довгострокову оренду та заставу землі. Прийняття нового Закону про оренду від 01.01.1999 уже приносить перші плоди.
  2. Терміново необхідно демонополізувати структури, що займаються збутом зерна.
  3. Потрібно приватизувати державне підприємство «Хліб України».
  4. Необхідно ліквідувати штучні адміністративні монополії у сфері збуту зерна.
  5. Потрібно поліпшити прозорість на внутрішньому ринку зерна. В майбутньому держава має проводити закупівлю зерна у конкуренції з приватними торговцями на аграрних біржах. Це підвищить ліквідність бірж та ціни виробника.
  6. Необхідно не лише формально, а й фактично скасувати державне замовлення. В перспективі лише приватне постачання ресурсів та приватна торгівля зерном можуть дозволити Україні стати одним з головних гравців на світових ринках зерна.

Нарешті, треба мати на увазі, що в сучасному світі держави, які є експортерами зерна надають фінансову допомогу агробізнесу в цій сфері, вважаючи це важливим фактором не тільки продовольчої, але й національної безпеки країни.

Щодо м'ясомолочної продукції, то наявність її в раціоні харчування розглядається як важливий показник якості життя. З 60-х років ФАО оцінює благополуччя нації не за обсягами металу і електроенергії на душу населення, а за забезпеченістю білком.

Нестача і дорожнеча м'ясо-молочних продуктів створюють соціальну напругу на ринку України, хоча Україна за загальним поголів'ям худоби та птиці і сьогодні в розрахунку на душу населення перевищує світові показники. Але обсяги виробництва цих продуктів недостатні і внутрішній ринок заповнюється імпортною продукцією. Хоча за останні роки відбулися суттєві зміни і на внутрішньому ринку України вже фактично немає імпортних молочних продуктів. З іншого боку, країни ЄС намагаються ви¬рішити проблему — як позбутися величезних надлишків м'яса, масла, сиру, молочних продуктів.

Так, малі держави ЄС (Данія, Нідерланди) закидали не тільки Україну, але й інші держави колишнього СРСР своєю ковбасною продукцією, різними сортами дешевого масла. Більшість цих товарів виробляється за зниженими технологічними вимогами, у зв'язку з чим вони не мають збуту на ринках країн ЄС.

Чому ж Україна не може наситити ринок продукцією власного виробництва? Тут треба мати на увазі, що наявність цих продуктів на ринку ще не означає, що вони є в достатній кількості, тому, що споживання м'ясо-молочної продукції за останні роки значно скоротилося через зниження доходів населення. Низькі закупівельні ціни плюс монополізм переробних підприємств зробили тваринництво невигідною галуззю сільського господарства України.

Одним з простих шляхів вирішення проблеми підвищення ефективності тваринницького комплексу повинно стати вдосконалення використання сіножатей та пасовищ.

Наприклад, в Швеції, Нідерландах, де площа пасовищ є невеликою збільшення продукції тваринництва досягнуте за рахунок високої продуктив¬ності пасовищ до 50 ц сіна з 1 га проти 5—10 на пасовищах України, що досягається завдяки внесенню у грунт мінеральних добрив. А м'ясна галузь України оснащена більш ніж на половину застарілим устаткуванням, 60 % працюючих в ній зайнято ручною працею.

Ізоляція українського молочного господарства від світового ринку викликана в першу чергу високими імпортними митами. Часто говориться про те, що кожного року велика кількість українського масла експортується неформальними шляхами. Застосовуються імпортні бар'єри відносно продукції, яку, судячи з усього, можна було б вигідно експортувати. (Реформування сільського господарства в Україні: широке поле., с. 139).

Виробництво та експорт цукру мають в Україні досить тривалу історію. Цукроваріння з цукрового буряка в Російській імперії розпочалося з 1801 р. і розвивалося в основному в Україні. З 234 цукрових заводів, які функціонували в країні в 1913 р. — 197 знаходилися в Україні. У тому ж році уся цукрова галузь імперії виробила 13,5 млн ц цукру, 11 з яких — на підприємствах українських цукрозаводчиків, в першу чергу на заводах Артемія Терещенка.

І сьогодні Україна має гарні можливості для розвитку цукрової промисловості, оскільки займає перше місце в світі за площа¬ми які відводяться під посіви цукрового буряка.

У виробництві цукру розрізняють дві стадії: вирощування буряка і виробництво цукру на заводах.

Виробництво цукрових буряків в Україні скоротилося з 43.8 млн т в середньому в 1986 — 1990 рр. до 31,3 млн т у 1991— 1995 рр. За цей же період урожайність знизилась з 26,7 до 20.9 т/га в серед ньому. В 1997 і 1998 рр. обсяги виробництва ще більше скоротилися. (відповідно 17,7 і 15,5 млн т). Знизилася урожайність, скоротилися посівні площі. В Європі ж, навпаки, середня урожайність цукрових буряків за цей же період зросла (в 1990 р. — 44,5 т/га.)

В Україні можна досягти урожайності 40—50 т/га без особливих проблем, в результаті чого з площі 164 млн га можна збирати 60—75 млн т. Для досягнення такого рівня виробництва необхідний кредит на суму приблизно в 650 млн доларів США/рік, а також довгострокові інвестиції в сільськогосподарську техніку приблизно на таку ж суму. Держава не в змозі виділити такі кошти зі свого бюджету.

Таким чином, відродження виробництва цукрових буряків в Україні залежатиме від приватних внутрішніх та іноземних інвестицій. Отже, необхідною умовою збільшення виробництва цукрових буряків в Україні є вжиття державою заходів з метою поліпшення інвестиційного клімату.

Виробництво цукру в Україні залежить не лише від виробництва цукрових буряків, а й від ефективності їх переробки. В Україні 192 цукрових заводи. Станом на 1 січня 1997 р. 165 з них було приватизовано, сьогодні їх більше. Однак дотеперішня приватизація була здебільшого формальною процедурою, в ході якої акції підприємств розподілялися між колективами та керівниками. До того ж, оскільки цукрова промисловість вважається «стратегічною» галуззю в Україні, значні пакети акцій (часто до 50 %) багатьох цукрових заводів держава залишила за собою. Внаслідок цього в цукровій промисловості майже не проведено жодної реструктуризації чи підприємизації за ринковими принципами і багато цукрових заводів протягом багатьох років є збитковими, а процедуру банкрутства ще не запроваджено.

Білий цукор, що виробляється в Україні, як правило, не відповідає міжнародним стандартам, тому на міжнародному ринку йо¬го можна продати лише із знижкою.

Приблизно третина українських цукрових заводів можуть переробляти імпортний цукор-сирець. Можливо, поблизу портів, скажімо, в Одесі буде вигідніше виробляти цукор з імпортованого сирцю, ніж з українських цукрових буряків.

Виробництво цукру в Україні буде конкурентоспроможним лише тоді, коли доходи від продажу цукру за цінами світового ринку перевищуватимуть сумарні витрати, пов'язані з придбанням виробничих факторів (земля, посівний матеріал, енергія, переробка тощо) також за світовими цінами. (Реформування сільського господарства в Україні: широке поле, с. 108—119).

Значні експортні можливості має лікеро-горілчана промисловість і виноробство в Україні. Це одна з тих галузей, яка своєю діяльністю справляє значний вшив на економічний потенціал країни.

Головною сировиною для виготовлення спирту-ректифі- кату є зерно, картопля, меляса і тому Україна завжди займала одне з провідних місць з виробництва лікеро-горілчаної продукції. Однак в останні роки відбулося скорочення урожайності картоплі і спад у виробництві цукрового буряка, що відбилося на роботі лікерогорілчаних заводів. Великих втрат за роки антиалкогольної кампанії зазнало виноградарство.

Сьогодні приблизно половина українського алкогольного ринку належить імпортерам та підпільним виробникам різноманітних спиртомістких сурогатів.

Критичне становище виникло на лікерогорілчаних заводах при введенні акцизів, сягавших 75 %. Україна має власні унікальні традиції у виробництві висо¬коякісних вин, прикладом цьому може бути Масандра, яка не¬щодавно відмітила свій віковий ювілей (понад 100 років тому князь Голіцин заклав перший підвал знаменитого виноробного підприємства).

З 1990 року Масандра стала виходити на міжнародний ринок, переживши антиалкогольну кампанію. І це при тому, що сьогодні у світі існує двохрічний запас вин основних країн-виробників: Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччини.

На світовий ринок вина активно вкорінюються Болгарія, Угорщина, Нова Зеландія, Австралія, Південна Африка. Так що продавати вино досить важ¬ко. І все ж з підвалів Масандри щорічно виходить біля мільйона літрів високоякісних вин, частина яких поставляється у США, Швейцарію, Японію, країни ближнього зарубіжжя. При відповідній підтримці держави, Україна має всі можливості успішно конкурувати на світових ринках лікерогорілчаної і винної продукції.

Останнім часом відмічається, що у світовому співтоваристві Україну визнають як потенційного в найближчій перспективі лідера з виробництва сільськогосподарської продукції та найважливіших продуктів харчування: зерна, цукру, олії, м'яса, продуктів переробки молока тощо. У зовнішній торгівлі аграрною продукцією України основними споживачами є країни ЄС, Росія, Білорусь, Ізраїль, Корея, Польща та ін.

Найбільшим попитом на зовнішніх ринках користуються олійні культури, продовольча і фуражна пшениця, м'ясо і продукти його переробки.

За даними Державного комітету статистики, в 1998 р. Україна експортувала 12 % всього обсягу експорту пшениці до Ізраїлю, 16 — до Кореї, майже 6 — до Швейцарії, Угорщини та країн СНД, близько 15 % — до країн ЄС. Експорт насіння соняшнику в 1998 р. до Туреччини становив 17 % всього обсягу експорту, країн ЄС — 65, країн СНД — близько 2, до Марок¬ко — 5, до інших країн — 11 %.