Планування використання машино-тракторного парку (МТП).


План лекції
 1. План технічного розвитку аграрного підприємства.
 2. Визначення потреби господарства в тракторах і сільськогосподарських машинах
 3. Планування технічного обслуговування і ремонтів машино-тракторного парку МТП
 4. Прокат техніки

Ключові слова: технічний розвиток підприємства, машинотракторний парк, технічне обслуговування, прокат техніки

План технічного розвитку аграрного підприємства.

В даний час склалися дві основні форми використання с.-г. техніки: 1- наявність власної техніки у аграрного підприємства, 2 – залучення техніки для обслуговування виробництва у сервісних або інших аграрних підприємств. Це значною мірою визначатиме перспективу технічного розвитку господарства.

План технічного розвитку підприємства розробляють в такій послідовності:
 1. проводять оцінку технічного, технологічного і організаційного рівнів підприємства;
 2. визначають тенденції і прогнози розвитку вищеперелічених рівнів;
 3. визначають можливості розвитку цих рівнів в плановому періоді;
 4. розробляють конкретні заходи і проводять їх економічну оцінку;
 5. уточнюють погоджують і затверджують проект плану.

План технічного розвитку господарства є техніко-економічним обґрунтуванням заданих в планах основних показників.

Заходи щодо відновлення машинно-тракторного парку починають з визначення раціональної структури машин, потім списують машини, термін служби яких закінчився, або продають непотрібні, замінюють або поповнюють парк машин за рахунок покупки нової техніки.

Відновлення вартості основних засобів здійснюється за рахунок створення амортизаційних фондів і виручки від ліквідації техніки.

Визначення потреби господарства в тракторах і сільськогосподарських машинах.

Потребу в окремих видах техніки визначають декількома методами.
 1. Плановий річний об'єм тракторних робіт ділять на норму вироблення 1 умовного еталонного трактора, а потім перераховують отриманий коефіцієнт у фізичні трактори. Ці розрахунки здійснюють в цілому по господарству
 2. Зіставляючи плановий обсяг робіт з можливим. Можливий обсяг визначають по нормі вироблення на один фізичний гектар по марках і фактичної кількості тракторів з урахуванням їх можливого списання.
 3. По середніх нормативах потреби в тракторах на 1000 га ріллі.
 4. По річній потребі в тракторах в самий напружений період (весняно-польові роботи, збирання врожаю).
 5. За допомогою ЕОМ, що дає можливість визначити оптимальної. структури МТП.

Потребу в комбайнах і сезонній сільськогосподарській техніці визнача-ють шляхом розподілу об'єму робіт на норматив сезонного вироблення машини.

Планування технічного обслуговування і ремонтів МТП.

Для забезпечення робочого стану техніки розроблена планово-розрахункова система технічних обслуговувань і ремонтів, яка передбачає чітко певний час для їх проведення. Вона включає виконання наступних заходів:
 • обкатку нових і відремонтованих машин;
 • щоденне технічне обслуговування (ЕТО);
 • періодичні технічні обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3);
 • сезонні техобслуговування (СТО);
 • поточні ремонти (ТР);
 • капітальні ремонти (КР);
 • ежеднеаные техогляди.

Ці заходи проводять через чітко встановлені періоди часу, КР – 6000ч, ТР –1000ч. і т.д.

Крім відпрацьованого часу, періодичність технічних обслуговувань тракторів визначають по кількості використаного пального або по кількості вироблених умовних еталонних гектарів. Ремонти і техобслуговування планують по кожній машині окремо. Для цього використовують дані про фактичне вироблення після останнього ремонту (техобслуговування) до початку планового року, планове навантаження на рік і норматив періодичності проведення ремонтів по формулах:

КР = (Дкр + Оп) / Мкр


ТР = (Отр + Оп) / Мтр – КР


Де: КР, ТР – кількість капітальних і поточних ремонтів; Дкр, Отр - фактичне вироблення після останнього ремонту (техобслуговування) до початку планового року, людино- годин; Оп – планове вироблення, людино-годин; Мкр. – норматив періодичності проведення ремонтів, людино-годин.

Система проведення ремонтів і техобслуговувань для комбайнів аналогічна тракторам, але ТО-3 не виконується. Періодичність ремонтів визначають в годиннику, фізичних гектарах прибраної площі або в тонногектарах.

Витрати на зміст МТП включають вартість ремонтів, техобслуговувань, витрат на ремонт, заміну шин або гусениць і на збереження техніки. Для цього встановлюють норматив цих витрат на одиницю роботи: 1 еталонний гектар, 1 гектар, 1 година роботи, а потім розраховують суму витрат, спочатку по марках машин, а потім загальну.

Прокат техніки.

У зв'язку з недостатністю засобів на покупку власної техніки особливо в невеликих кооперативах і фермерських господарствах, велике значення придбає прокат техніки. На прокат береться, як правило, спеціалізована техніка. Для цього були організовані районні або міжрайонні машинно-технологічні станції, які пропонують замовникам списки наявної в наявності техніки, а так само розцінки за її прокат.

Сільськогосподарське підприємство разом з представником станції оформляють заявку на використання техніки, де визначають умови і терміни її використання.

Розрахунки за прокат техніки здійснюються по розцінках, які пропонує станція:

Р = (А + Р1 + З)Н


Де: Р – розцінка за прокат машини; А – амортизація на повне відновлення, грн.. Р1 – витрати на ремонт, техобслуговування, заміну шин (гусениць), зберігання, грн.; З – загальновиробничі і загальногосподарські витрати, грн.; Н – коефіцієнт, що враховує рентабельність прокату.

Іноді за прокат зернозбиральних комбайнів господарство розплачується зерном за один зібраний гектар або відсотком від валового збору. Всі витрати по прокату техніки відносяться на собівартість планованої продукції.