Фінансовий план підприємства.


План лекції
 1. Фінансовий план підприємства, мета і задачі фінансового планування
 2. Основні розділи фінансового плану
 3. Показники фінансового стану об'єкту

Ключові слова: фінансовий менеджер, фінансове планування, аналіз грошових потоків, фінансовий стан об’єкта

Фінансовий план підприємства, мета і задачі фінансового планування.
>Фінансовий план (ФП) є ключовим розділом плану підприємства в цілому. Він узагальнює результати всіх розділів, шляхом їх подачі у вартісному ви-разі. Це дозволяє судити про те, наскільки взагалі можлива реалізація плану підприємства, визначити його потребу в інвестиціях і скласти прогноз економічної діяльності.

Як правило, ФП складається на 3-5 років і відноситься до довгострокових планів, а план руху грошових коштів складається щорічно з розбиттям по кварталах або по місяцях.

Основною метою фінансового планування є балансування між прибутками та витратами підприємства, а так само мінімізація виплат по позиках.

Задача фінансового менеджера при складанні фінансового плану полягає в зіставленні фактичних змін із запланованими показниками, детальний аналіз відхилень і складання рекомендацій по усуненню недоліків.

Початковою інформацією фінансового планування служать:
 1. бухгалтерський баланс підприємства;
 2. звіт про прибутки і збитки;
 3. звіт про рух готової продукції.

Порядок фінансового планування включає наступні етапи:
 1. аналіз фінансового стану підприємства за попередній період (проводиться детальний аналіз фінансової діяльності підприємства за 3-5 років, виявляються особливості цієї діяльності для даного підприємства, наявність власних і позикових засобів, канали надходження грошових коштів, виплати до бю-джету і за борговими зобов'язаннями, ступінь платоспроможності підприємства);
 2. планування реалізації продукції, прибутків і збитків (визначається об'єм реалізації готової продукції, її ціна і собівартість, витрати на доставку, розмір грошової виручки, прибуток або збиток від виробничої діяльності);
 3. розробка бюджету грошових коштів (готової продукції) – визначається сума грошових надходжень по кварталах або місяцях року, а також розмір гршових коштів, необхідний для продовження виробничого процесу

Основні розділи фінансового плану.

фінансовий план включає 6 розділів:
 1. план об'ємів реалізації продукції;
 2. план доходів і витрат (прибутків і збитків);
 3. план руху грошових коштів (бюджет руху готової продукції);
 4. плановий баланс активів і пасивів підприємства;
 5. визначення точки беззбитковості;
 6. письмовий виклад результатів фінансового планування.

Роздягнув ФП про планування об'ємів продукції ми детально розглядали на одній з попередніх лекцій, присвяченої плануванню прибутку і рентабельності підприємства, тому перейдемо до інших розділів ФП.

Другий розділ ФП – план доходів і витрат складається як мінімум на 3 роки, причому дані на 1-й рік представляють в поквартальному (місячної) розбитті, а за другий і третій рік – у вигляді прогнозу.

План доходів і витрат включає такі показники, як об'єм продажів, собівартість продукції, валовий дохід, сума платежів до бюджету, включаючи ПДВ і інші види витрат, комерційний і чистий прибуток.

Третій розділ ФП - план руху грошових коштів складається на основі плану доходів і витрат підприємства, при цьому розмір грошових надходжень і виплат планується з поправкою на окремі лаги (затримку виплат). Він включає такі показники як залишок грошових коштів на банківському рахунку підприємства і в касі на початок планованого періоду надходження від продажів і ін. види надходжень, платежі по рахівницях і до бюджету, залишок грошей на кінець періоду, і сальдо реальних грошей.

Сальдо реальних грошей – це різниця між надходженнями грошових коштів і виплатами на банківських рахівницях і в касі підприємства. Це не ідентично, поняттям «дохід» або «прибуток». Наприклад, погашення боргу підприємства не відображається на витратах виробництва, хоча і зменшує суму реальних грошей, а амортизація основних засобів – це витрати, які впливають на прибуток, але не впливають на сальдо.

Найскладніший момент в плануванні потоку грошової готівки – це визначення розміру надходжень і виплат по місяцях. План складають з таким розрахунком, щоб грошей вистачило на оплату рахунків протягом всього планованого періоду, при цьому потрібно наперед передбачити брак грошей і спланувати заїм.

Четвертий розділ ФП - плановий баланс активів і пасивів підприємства складається після всіх попередніх розділів. В ньому указуються всі види бухгалтерських активів і пасивів підприємства, і визначається сальдо між ними.

Бухгалтерські активи – вся сума наявних матеріальних цінностей і грошових коштів підприємства, а так само їх використовування і розміщення, вони бувають:
 1. ліквідні –оборотні та грошові кошти, і все, що можна обернути в гроші або спожити протягом року (грошова готівка, дебіторська заборгованість, запаси готової продукції, сировини і матеріалів);
 2. неліквідні активи – це основний капітал (устаткування, амортизація).

Пасиви – грошові джерела створення активів підприємства. Часто у фінансовому плануванні під пасивами розуміють грошові зобов'язання підприємства перед кредиторами.

Сальдо між активами і пасивами дає оцінку власного капіталу підприємства, який включає так само прибуток, що залишається після всіх виплат (нерозподілений прибуток) і кошти, вкладені партнерами.

Показники фінансового стану об'єкта.

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь його забезпеченості фінансовими ресурсами для ефективної діяльності і своєчасного проведення грошових розрахунків по своїх зобов'язаннях

Показники фінансового стану підприємства розподіляють на 4 групи:
 1. рентабельності;
 2. платоспроможності (ліквідності);
 3. ділової активності;
 4. фінансової стійкості (заборгованості);

Основними показниками фінансового стану є прибуток і рентабельність. Проте часто досить стабільні підприємства стають банкротами через нестачу грошових коштів, тому для фінансової характеристики об'єкту використовують і інші показники.

Один із способів визначення платоспроможності підприємства - це аналіз руху грошових потоків підприємства.

Всі види грошових надходжень від реалізації продукції, інвестування, виплат по лізингу і орендувати – складають вхідний грошовий потік. Плате-жі до бюджету, всі види виплат по заробітній платі, оплату робіт і послуг на сторону і постачальникам складають потік, що виходить. Позитивний потік означає, що підприємство має більше засобів, ніж воно повинне виплатити, негативний – навпаки.

Часто підприємства свої грошові кошти здають на депозит в банки, тому багато фінансових планів підприємств мають негативний грошовий потік майже до кінця планованого періоду, коли проводяться кінцеві платежі, при цьому остаточний платіж може складатися з суми заставного відсотка, який буває більше норми прибутку.

Для підприємства вигідно мати позитивний грошовий потік до закінчення календарного року, оскільки воно має нагоду вкласти гроші або в створення нових фундацій, або віддати їх під позику.

Окрім аналізу грошових потоків до показників платоспроможності відносять:
 1. коефіцієнт абсолютної ліквідності = кошти + довгострокові вкладення + позикові кошти в розрахунках з дебіторами / короткострокові зобов'язання;
 2. коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів = матеріально-грошові запаси / короткострокові зобов'язання;
 3. 3коефіцієнт покриття витрат = поточні активи / поточні пасиви.

До показників ділової активності відносять коефіцієнт оборотності власного оборотного капіталу, який визначають як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої матеріальних оборотних засобів, грошових коштів і цінних паперів, або до середньої вартості власного капіталу.

Показники фінансової стійкості включають:
 1. коефіцієнт заборгованості = позикові кошти / власні;
 2. коефіцієнт забезпеченості власними коштами = власні обігові кошти / (пози-кові + власні кошти);
 3. коефіцієнт маневреності власних обігових коштів = власні обігові кошти / вартість власного капіталу.

Запас фінансової міцності підприємства (ЗФП) – це розмір зниження фінансової виручки, яку здатний витримати підприємство без серйозної загрози для свого фінансового стану. Вона визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (В) і порогом рентабельності (ПР), який. Визначається за формулою:

ПР = В • Упз/ (В – Пз)


Упз – умовно постійні витрати, грн.; Пз –змінні витрати, грн.; ПР – це розмір виручки, при якому підприємство тільки покриває свої витрати, не маючи ще прибутку; точка беззбитковості