Короткострокове планування.


План лекції:
 1. Короткострокове планування і система планових показників
 2. Річний план сільськогосподарського підприємства
 3. Порядок розробки поточних планів і поточні плани виробничих під-розділів
 4. Оперативне планування

Ключові слова: річний план підприємства, поточний план, план виробничого підрозділу, оперативний план

Короткострокове планування і система планових показників.

Подальша конкретизація і поглиблення стратегічних і перспективних планів проводиться на рівні функціональних підрозділів, тобто відбувається розробка тактики (тактичне планування). З другого боку, процес виробництва постійно змінюється і не може бути спланований на тривалий період, тому його розбивають на більш короткі етапи: рік, квартал, місяць, тиждень, день, залежно від умов конкретного виробництва.

У вітчизняній практиці планування часто замість терміну «тактичне пла-нування» використовують термін «короткострокове», вони, по суті, є взаємозамінними.

Основні відмінності короткострокового планування від стратегічного полювання полягає:
 1. В його тимчасовому характері.
 2. В більшому ступеню обхвату сфер впливу. Стратегічний план має більш широкий і глибокий вплив на діяльність підприємства, а тактичний – більш вузьке.
 3. Більш широким змістом. Стратегічні плани визначають місію і мету підприємства, а короткострокові – всю сукупність практичних способів, необхідних для досягнення цієї мети.

У свою чергу короткострокові плани підрозділяють на поточні і оперативні. Поточне планування складається звичайно на рік, відповідно до календарного і фінансового року, оперативні плани – на період менше року.

Всю систему показників, що використовуються в короткострокових планах розподіляють на групи:
 1. За економічним змістом:
  • натуральні;
  • вартісні
 2. За економічним призначенням:
  • кількісні;
  • якісні (що відображають ефективність використання ресурсів і виробництва: врожайність культур, продуктивність тварин, фондовіддача, собівартість і т.ін.)
 3. За способом характеристики предмету:
  • абсолютні (даються без зіставлення з іншими);
  • відносні (рентабельність, коефіцієнт віддачі витрат).

Річний план сільськогосподарського підприємства.

Річні плани відносяться до поточних планів, вони розробляються по підприємству в цілому і окремо по кожному виробничому підрозділу. Річний план підприємства називається: «Виробничо-фінансовий план сільськогосподар-ського підприємства”, доповненням до нього служить: “Робочий зошит еко-номіста по складанню плану економічного і соціального розвитку сільсько-господарського підприємства”.

Річний план підприємства – це програма виробничої і фінансової діяльності підприємства на календарний рік. Головна мета річного плану – мобі-лізація внутрішніх резервів підприємства на підвищення рівня рентабельнос-ті виробництва і поліпшення добробуту працівників підприємства.

Річний план підприємства складається з 6-ти розділів:
 • 1-ий розділ є зведеним і містить основні економічні показники економічної діяльності господарства (площа земельних угідь, чисельність працівників, продуктивність праці, його оплата, рентабельность виробництва, трудомісткість основних видів продукції і т.д.);
 • 2-ий розділ включає виробничу програму, яка визначає виробничу структуру підприємства, його спеціалізацію і темпи зростання виробництва. Вона складається з виробничих програм по рослинництву, тваринництву, підсобних і переробних підприємств;
 • 3-ій розділ «Енергетика» включає планування та використання машинотракторного парку (МТП), автопарку, живої тяглової сили, плану витрат на їх утримання та розрахунок собівартості одиниці роботи;
 • 4-ий розділ «План з праці та соціальному розвитку колективу» включає показники, що сприяють підвищенню продуктивності праці, її оплату, форми оплати праці і їх джерела, середній рівень оплати по категоріях працівників, намічені заходи соціального розвитку колективу;
 • 5-ий розділ «План витрат і визначення собівартості продукції» складається по кожному з видів продукції;
 • 6-ий розділ «Фінансовий план» об'єднує плани реалізації продукції і отримання доходів з їх розподілом на потреби господарства.

Кожний з розділів складається з декількох форм і робочих таблиць до них, які зв'язані між собою в межах одного або декількох розділів річного плану. Узгодження і взаємозв'язок розділів плану розв'язують за допомогою методу балансів.

Порядок розробки поточних планів і поточні плани виробничих підрозділів.

До роботи по складанню поточних планів притягуються головні фахівці підприємства, керівники внутрішньогосподарських підрозділів, передовики підприємства. З них на кожному підрозділі складається своя робоча група по складанню плану. Задача головного економіста полягає в аналізі, обробці і узгодженні інформації, отриманої від цих груп. Організаційна робота із створення річних планів і їх затвердження покладається на керівника підприємства.

Процес розробки плану ділиться на 2 етапи: 1- підготовчий; 2- розробка і затвердження.

Основна задача першого етапу – проведення аналізу виробничо-фінансової діяльності, виявлення причин, які вплинули на результати госпо-дарської діяльності і розробка пропозицій по її поліпшенню. На цьому етапі виконуються такі заходи:
 1. Уточнюється склад і характер одиниць орендних колективів, з урахуванням спеціалізації господарства.
 2. Переглядається Положення про оплату праці. З метою його удосконалення.
 3. Проводиться інвентаризація засобів виробництва і грошових коштів на кінець року.
 4. Розробляються і уточнюються норми вироблення і обслуговування, розцінки у зв'язку із зміною техніки та технології.
 5. З урахуванням перерахованих вище змін складаються або уточнюються показники технологічних карт.

Після проведення підготовчої роботи, кожна робоча група розробляє проект плану свого підрозділу, який потім розглядається і затверджується керівництвом підприємства.

На другому етапі складання річного плану розробляються робочі програми по рослинництву і тваринництву, переробним підприємствам і підсобним промислам.

Виробничі програми по підкомплексах підприємства розробляється на основі початкової інформації планування: контрактів на продаж продукції, робіт і послуг, державних замовлень, ліміту ресурсів і внутрішніх потреб господарства. При цьому програма з тваринництва складається з випередженням програми рослинництва, оскільки структуру посівних площ немож-ливо з'ясувати без попереднього визначення потреби в кормах для тварин і птахів.

Підготовчий етап по складанню плану починають у вересні, щоб повністю завершити складання плану в грудні, а з початком нового календарного року приступити до його виконання.

Поточні плани виробничих підрозділів розробляються з урахуванням досягнення єдиної мети підприємства, а так само досягнутого ними рівня розвитку. Плани служать основою для організації госпрозрахункових відносин підрозділів між собою і з підприємством, складанням договорів підряду і оренди.

Роботу по складанню плану підрозділів проводять паралельно зі скла-данням плану підприємства, оскільки більшість показників річного плану обчислюється виходячи з роботи підрозділів.

Плани підрозділів включають 4-е групи показників:
 • 1-а група характеризує забезпеченість трудовими ресурсами і засобами виробництва. Тут має бути представлений обліковий склад членів трудового колективу з вказівкою професії, посади, року народження, стажу роботи, класності, суспільних обов'язків, а так само площа, закріплених за колективом сільгоспугідь, споруд, техніки, інвентарю, сільськогосподарських тварин і птахів.
 • 2-а група показників є виробничою програмою підрозділу, в ній визначена посівна площа і площа багаторічних насаджень по культурах, їх врожайність, продуктивність сільськогосподарських тварин і птахів, визначений об'єм валового виробництва продукції, витрати праці і коштів.
 • 3-а група об'єднує ліміти прямих витрат праці і матеріально грошових ресурсів окремо по кожній культурі або групі тварин.
 • 4-а група показників використовується для організації матеріального стимулювання членів трудового колективу за виконання або перевиконання планів виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості і економію витрат.

Оперативне планування.

Оперативне планування є завершальною ланкою в системі планової діяльності підприємства. Його сутність полягає в детальній розробці планів підрозділів і підприємства на короткий проміжок часу. Оперативне планування безпосередньо пов'язано з нормуванням праці.

Нестабільність економічної ситуації в Україні призвела до того, що саме оперативне і поточне планування сталі грати ведучу роль в плановій діяльності підприємств. Особливості сільськогосподарського виробництва, пов'я-зані з необхідністю виконання робіт в певні агротехнічні терміни (проведення веснянопольових робіт, збирання врожаю та догляду за посівами). На цей період складаються робочі плани і планинаряди.

Робочі плани складаються керівником виробничого підрозділу, із залученням механіка, обліковця і передовиків виробництва під загальним керівництвом головного агронома. План обговорюється на зборі бригади і затверджується керівництвом господарства. Початковою інформацією для його складання є технологічні карти.

До робочого плану складаються графіки потреби в техніці (в них визначають дні найбільшої напруженості), крім того, складають планимаршрути для трактористівмашиністів, в яких указують послідовність пересування агрегатів від одного поля до іншого.

В тваринництві та інших галузях, де немає сезонного виробництва, складаються плани виходу і реалізації продукції з урахуванням витрат на неї на квартал, місяць декаду і т.д.