Планування маркетингу


План лекції:
 1. Елементи маркетингу і заходи щодо їх планування
 2. Ринкові стратегії ціноутворення
 3. Дослідження зовнішнього середовища підприємства
 4. План з маркетингу в аграрному підприємстві

Ключові слова: товар, ціна, місце знаходження товару, стимулювання попиту, ціноутворення, сукупний попит, план по маркетингу.

Елементи маркетингу і заходи щодо їх планування.

Перш ніж ми приступимо до розмови про маркетингове планування, дозвольте нагадати Вам про те, що більшість підприємств головної метою свого існування ставить виконання економічної місії, а звідси витікає головний постулат менеджменту: «Головне не продукція, а товар». Сучасна концепція ви-робництва припускає орієнтацію роботи підприємства на ринок збуту, тому планування діяльності підприємства починають з дослідження ринку.

Сутність планування маркетингу полягає в попередній розробці комплексу заходів планування по кожному з елементів маркетингу (табл.1).

Таблиця 1 – Елементи маркетингу і заходи щодо їх планування
Елемент маркетингу Заходи планування
1 Товар
 • визначення попиту на конкретні види товарів і послуг;
 • забезпечення виробництва для задоволення цього попиту
2 Ціна своєчасне надання споживачу товарів і послуг необхідної якості за відповідною ціною
3 Знаходження товару планування витрат на доставку товару
4 Стимулю-вання попиту подача товару найбільш виграшним для продавця способом з метою отримати максимально можливий прибуток (пла-нування витрат на рекламу, упаковку, сервіс)

В процесі планування кожний з елементів маркетингу аналізують і розробляють по ньому відповідну стратегію та тактику. Розглянемо більш де-тально планування першого і другого елементів маркетингу.

Перший з елементів – «товар». Дослідження ринку товарів припускає вивчення сукупного попиту, тобто сумарного об'єму попиту на всю продукцію, вироблену підприємством. Задача дослідження сукупного попиту – розширити можливості підприємства. Це означає, що керівники розглядають підприємство його не просто як виробника товарів і послуг, а як засіб задо-волення певних ринкових потреб.

Наприклад, виробники мила девізом свого виробництва можуть поставити чистоту, тоді вони охоплюють своїми товарами досить великий сегмент ринку, випускаючи чистячі та миючі засоби.
 1. яку кількість продукції необхідно випустити в даний період часу;
 2. який об'єм ресурсів необхідний для цього.

Наприклад, овочі поступають на ринок в певний сезон, але у міру його наси-чення, ціна на них знижується. Переробка овочів в консерви продовжує термін їх зберігання, але попит на них припадає в зимововесняний період.

Ринкові стратегії ціноутворення.

Розглянемо другий елемент маркетингу – «ціна товару». Визначальними факторами, в процесі ціноутворення є витрати на виробництво і доставку продукції, її якість і споживацький попит.

Сільськогосподарська продукція відноситься до товарів з нееластичним попитом через сезонний характер виробництва і пов'язаних з ним коливань попиту. Вся сільськогосподарська продукція розподіляється на 2 групи: 1) – сезонна продукція, яка добре зберігається (зерно, картопля, насіння і т.п.); 2) – продукція, яка більш менш рівномірно поступає протягом всього року (яйця, молоко, гриби, м'ясо).

Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємства розробляють стратегії ціноутворення, враховуючи як особливості ринку, так і власного виробництва. Існує 4 основні види таких стратегій:
 1. стратегія закріплення на ринку (послідовне підвищення цін у міру підвищення попиту);
 2. стратегія «зняття вершків» (максимально високий попит – максимальна ціна; у міру насичення ринку ціна на товар знижується);
 3. стратегія «знижок цін» (ціна варіює по періодах часу, коливаючись навкруги якоїсь «середньої величини»);
 4. стратегія «географічної ціни» (значною мірою залежить від витрат на доставку).

Вибору стратегії найбільшу увагу надають в бізнес-плані, де пояснюють, чому був вибраний той або інший вид стратегії і як вона співвідноситься з ціноутворенням інших виробників, діючих в даному сегменті ринку.

Розумний облік необхідних чинників ціноутворення приводить до підвищення конкурентоспроможності підприємства, найпростіший розрахунок якої можна визначити за допомогою формули:

До = Ор/Цп


Де: До – конкурентоспроможність підприємства, одиниць товару; Ор – об'єм реалізації, грн.; Цп – ціна за одиницю продукції, грн.

Чим більше кількість реалізованої продукції в порівнянні з проведеною, тим вище конкурентоспроможність підприємства.

Економічний ефект від підвищення якості продукції (Э) визначають за допомогою формули:

Е = ((Цн – Цб) – (Сн – Сб)) 8* Ор;


Де: Цн, Цб і Сн, Сб – відповідно нова і базова ціна і собівартість продукції.

Дослідження зовнішнього середовища підприємства.

Дослідження ринку товарів і послуг припускає аналіз зовнішнього середовища підприємства. Таке дослідження в стратегічному плануванні називають стратегічною діагностикою, а в маркетингу – маркетинговим дослідженням.

Нагадаємо, що залежно від характеру впливу зовнішнє середовище підприємства розподіляють на макро та мікросередовище.

Мікросередовище безпосередньо впливає на діяльність підприємства (це - постачальники, споживачі, конкуренти, фінансово-кредитні організації, державні органи, а так само внутрішні чинники самого підприємства).

Макросередовище впливає на мікросередовище непрямим чином (це – політика, економіка, екологія).

Зі всіх чинників зовнішнього середовища вибирають лише ті, які впливають найбільше і дають їм оцінку за 10-бальній (100-бальною) шкалою із знаком «+» або «- » залежно від характеру впливу. Подальше дослідження проводиться по чинниках, які набрали більше половини балів, їх називають пріоритетними.

По кожному з чинників складають матрицю, в яку включають всі що цікавлять виробника дані. Наприклад, «споживачі»: хто вони? де знаходяться? їхні основні потреби і т.д.

План з маркетингу в аграрному підприємств.

Розробкою плану з маркетингу у великих агропромислових підприємствах і акціонерних товариствах займаються відділи з маркетингу, в середніх за величиною підприємствах обов'язки по плануванню маркетингу виконують фахівці господарства, або спеціально виділені працівники. У фермерських та індивідуальних господарствах ці функції виконує господар підприємства.

Добре складений план по маркетингу повинен вирішити наступні зада-чі:
 1. Звести воєдино дані про виробничу діяльність підприємства і ринкам, які воно обслуговує.
 2. Виділити пріоритетні напрями діяльності підприємства для досягнення поставленої економічної задачі.
 3. Визначити терміни та об'єми виконання різних етапів виробничої та комерційної діяльності.
 4. Розробити стратегію і тактику досягнення цих етапів.

Розробити стратегію і тактику досягнення цих етапів.

Складові плану з маркетингу не залежать від виду виробництв, вони включають виконання наступних дій:
 1. Зведення контрольних показників (визначається мета підприємства і необхідні ресурси для її досягнення)
 2. Поточна маркетингова ситуація (включає визначення величини ринку, його сегментів, покупців, конкурентів та каналів розподілу продукції).
 3. Ризики та можливості (математично розраховується розмір можливого ризику і розмір впливу позитивних чинників).
 4. Задачі і проблеми в досягненні поставленої мети.
 5. Стратегії маркетингу (логічний план рішення задач і проблем).
 6. Програма дій (визначаються необхідні дії, терміни виконання, призначаються виконавці і розраховується розмір витрат).
 7. Маркетингові бюджети (підводиться фінансовий підсумок всіх маркетингових заходів щодо кожного окремо і в сумі.

План з маркетингу включається у фінансовий план підприємства і є одним з чинників розподілу власних і позикових засобів.