Планування трудових ресурсів і фонду оплати праці.


План лекції:
  1. Планування професійного складу і чисельності працівників
  2. Формування кадрів
  3. Підвищення продуктивності праці та її стимулювання
  4. Планування фонду оплати праці

Ключові слова: чисельність працівників, кадри, фонд робочого часу, норма праці, фонд оплати праці

Планування професійного складу і чисельності працівників.

Приступаючи до планування, ми, як правило, задаємо собі два питання: Що ми вироблятимемо? і Що для цього потрібно? На перше питання нам допомагає відповісти маркетингове дослідження, з нього ми взнаємо, на яку продукцію існує найбільший попит. Відповідь на друге питання буде складнішою і починається з того, якими ресурсами: трудовими, матеріальними і фінансовими ми розташовуємо для досягнення поставленої мети?

Традиційно, у вітчизняній практиці планування, виробництва починають з визначення потреби в матеріальних і фінансових ресурсах, а кадрові питання переносять на другий план. Проте, без людей немає підприємства, а без потрібних людей жодне підприємство не зможе досягти поставленої мети і вижити.

Планування кадрової структури підприємства залежить від вибраної організаційної структури управління: лінійної, функціональної, лінійно-функціональної або їх похідним, яка вноситься в план по праці і заробітній платні. Зміни в структури управління служить основою для змін у формуванні кадрів.

Всіх працівників господарства, з економічної точки зору, розділяють на 4 основні категорії: 1- робітники, 2- службовці, 3 - фахівці, 4 -керівники.

Перша категорія складає приблизно 80% чисельності працівників. Вона включає безпосередніх виконавців виробничого процесу і розподіляється на: - основних робітників, зайнятих в основному виробництві /трактористи-машиністи, оператори машинного доїння і т.д./ і допоміжних, що допомагають здійснювати виробничий процес /помічники трактористів, скотарі/.

Категорія “службовці” – об'єднує працівників, які проводять підготовку і оформлення документів, облік, контроль і господарське обслуговування /обліковці, касири, діловоди, секретарі/.

Фахівці – працівники, що займаються інженерно-технічними і економічними роботами /агрономи, зоотехніки, інженери, технологи, бухгалтери, економісти/.

Керівники – працівники, що займають посади керівників підприємства і його структурних підрозділів /головні спеціалісти, директори, менеджери/.

Процес комплектації штатів розподіляється на 2 етапи:
  1. оцінка наявних ресурсів;
  2. планування ресурсів.

Перший етап включає заходи щодо визначення професійного складу і чисельності працівників. При цьому розрізняють облікову і явочну чисельність, а так само чисельність фактично працюючих осіб. В обліковий склад працівників включаються всі постійні, сезонні і тимчасові працівники, прийняті на роботу на любий термін (окрім працівників за сумісництвом). Явочна чисельність – це число працівників, що вийшли на роботу. Фактична чисельність – число робітників, що з'явилися і приступили до роботи. Средньосписочна чисельність, визначається за формулою:

З = З : Кдн.;


де: З – сумарний склад облікової кількості працівників за календарні дні звітного періоду, включаючи вихідні та святкові; Кдн. - календарні дні звітного періоду.

Другий етап планування кадрів - це розробка програми майбутніх потреб в трудових ресурсах. Для цього, трудомісткість виробничої програми по рослинництву, тваринництву, допоміжним або обслуговуючим виробництвам ділять на ефективний фонд робочого часу (або на норму вироблення), що припадає на 1 працівника в рік, визначають середньорічну кількість пра-цюючих.

В господарствах потреба в сезонних і тимчасових /наймані і залучені – для колективних і приватних підприємств/ працівниках не планують, її пок-ривають залучаючи працівників з інших галузей.

Чисельність працівників тваринництва розраховують за формулою:

Ч = П : (Ноб х Кзм.)


Де: Ч – числ-ть працівників; П – середньорічне поголів'я тварин (птиці), гол.; Ноб. – норма обслуговування на 1работника, прийнята в даному господарстві, гол.; Кзм.– коэф-т змінності.
>Формування кадрів.

Для визначення забезпеченості підприємства в трудових ресурсах і раціонального їх використання складають баланс трудових ресурсів. В ньому показують планову потребу у витратах праці і кількості працівників по місяцях року, визначають плановий фонд робочого часу одного працівника в рік, виявляють надлишок або нестачу робочого часу по місяцях року, а потім планують наймання або використання надлишку на інших роботах.

Подальша програма роботи з кадрами включає виконання слід. заходів: набір персоналу і створення резерву по всіх посадах; оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих з набраного резерву; визначення заробітної платні і пільг; професійна орієнтація; навчання і підвищення кваліфікації; оцінка трудової діяльності та система винагород, доведення їх до працівників; система переміщення працівників по професійним сходам (підвищення, пониження, звільнення, припинення договору найму); підготовка і формування керівних кадрів.

Підвищення продуктивності праці та її стимулювання.


Частіше всього рівень продуктивності праці характеризують через трудомісткість робіт або продукції. Залежно від способів розрахунку розрізняють нормативну, планову і фактичну трудомісткість (продуктивність або норму виробітку).

Нормативна трудомісткість – визначається на основі діючих норм витрат праці або часу, необхідного для виробництва продукції. Її визначають за допомогою калькуляції витрат праці.

Планова – визначається на основі показників нормативної трудомісткості з урахуванням очікуваного перевиконання діючих норм за допомогою заходів щодо зниження витрат праці на виробництво продукції.

Фактична – визначається розподілом фактичних витрат робочого часу на обсяг виробленої продукції або виконаних робіт.

Додатковий об'єм продукції, отриманий за рахунок збільшення обсягів ви-робництва визначається за формулою:

ДП = ( Тб - Тп ) / ( Тб * Тп ) * Кр * Чп;


Де: ДП - плановане підвищення продуктивності праці, люд.-год; Тб, Тп - трудомісткість базисна і планова, люд.-год; Кр – календарна фундація рабинь часу, дн.; Чп - планова чисельність працівників, чол.

Звичайно, економічна криза в Україні відобразилася, в першу чергу на доб-робуті людей, а зв'язок його із заробітною платнею (з/п) для більшості населення очевидний. З/п – один з наймогутніших стимулів підвищення продуктивності праці. Керівникам підприємств доводиться використовувати різні прийоми, щоб утримати виробництво «на плаву». Проте існують принципи, стимулюючі зростання вирбництва та ефективність роботи підприємства в цілому:
  1. Винагороди повинні проводитися за конкретні дії (підвищення продуктивності, зниження собівартості, підвищення ефективності виробництва).
  2. Розмір винагороди повинен відображати зареєстрований ступінь ефективності.
  3. Винагороди повинні слідувати якнайскоріше за подією.
  4. Вони повинні бути частими, щоб реакція була швидкою.

Планування фонду оплати праці.

Згідно до закону України: «Про оплату праці», підприємство самостійно встановлює форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій, винагород, стимулюючих, компенсаційних і гарантійних виплат. Держава частково регулює розмір цих виплат шляхом встановлення мінімального розміру за-робітної платні, системи оподаткування та ін.

Згідно Положення про оплату праці до складу витрат при плануванні фонду оплати праці включають: основну і додаткову о/т грошима і натуроплатою, нараховані за вироблену продукцію або відпрацьований час; оплату за своєчасне і якісне виконання робіт; підвищену оплату на збиранні врожаю; доплати за майстерність і класність, стаж роботи, збереження поголів'я тва-рин і підвищення їх продуктивності; оплату за роботу в святкові дні; оплату відпусток.

При акордно-преміальній системі оплати праці розмір тарифного фонду може бути збільшений на 150%.

Стимулюючі виплати не включають у фонд оплати праці, їх розподіл планують з прибутку, це: матеріальна допомога, оплата додаткових відпусток або компенсація за невикористану відпустку, надбавки до пенсій, дивіденди по акціях, доплата бригадирам та ін. Розрахунок заробітної плати проводиться в технологічних картах, потім ці дані зводяться і підсумовуються, з них формується фонд оплати праці на підприємстві.