1.1. Місце і роль курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” в системі економічних дисциплін


Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка , як важлива комплексна галузь економічної науки,вивчає специфічні, просторові закономірності організації територіальних господарських систем економічних районіврізних масштабних рангів (регіонів) з метою їх раціоналізації, підвищення ефективності господарювання та досягненнясоціально-економічного прогресу.

Наука про розміщення продуктивних сил регіональну економіку вивчає ці аспекти економічних відносин разом зіншими науками – економічними, природничими, географічними та технічними. Провідну роль у розвитку цієї наукивідіграє сучасна економічна теорія та її основа – політекономія, яка вивчає і формулює економічні закони і категорії, що єнеобхідним методологічним підґрунтям для розвитку власного понятійного апарату науки про розміщення продуктивних сил та економіку районів. Остання використовує також результати наукових досліджень теорій регіональної економіки,галузевих економік – промисловості та сільського господарства, економіки природокористування, економічноїстатистики, економічної і соціальної географії, геології, аграрної науки, економічної інформатики та кібернетики,економіки праці, державних та місцевих фінансів, історії народного господарства, картографії, державного татериторіального управління та інших. У свою чергу, наука про розміщення продуктивних сил збагачує їх власнимикатегоріями та економічними характеристиками територіального розвитку. Особливе місце цієї науки в системіекономічних дисциплін визначається тим, що саме вона оперує економічними даними певної території.

Через це істворюється можливість удосконалення територіальної організації виробництва й збільшення економічного ефекту відфункціонування господарства конкретних області, міста, адміністративного району тощо.

На сучасному етапі розвитку національної економіки посилення регіональної спрямованості реформ вимагає від кожного регіону максимізаціїекономічної віддачі виробництва для досягнення добробуту країни у цілому.