3.5 Поняття, чисельність і розміщення населення.


Населення або народонаселення – це сукупність людей, що проживають у межах відповідних територій (світ, материк, країни, міста, села та ін.)

Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці, з іншого, забезпечує матеріальне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ відповідно до наявних природних ресурсів. Розвиток народного господарства (економіки) будь-якої країни можливий лише за певної чисельності населення, яке здійснює виробництво товарів і послуг, для власного життя суспільства.

Усі види людської діяльності – виробництво, споживання матеріальних благ і послуг, відтворення нових поколінь є, з одного боку, явищами соціального життя, що пов’язані з розвитком народного господарства, а з іншого – це є процеси власне життєдіяльності людей. Тому таким складним, взаємообумовленим і нерозривним є зв’язок між населенням і розвитком територіальної організації народного господарства.

Чисельність населення країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, насамперед соціально-економічних та демогра-фічних. Закономірності розвитку економіки значною мірою визначають характер демографічних процесів. Тенденції демографічного розвитку є неодмінним факторам, який обумовлює економічну і соціальну політику держави. Вивчення процесів відтворення населення, особливо динаміки його чисельності, має практичне значення для встановлення механізму взаємодії економічних і демографічних процесів.

Україна за чисельністю населення є однією з великих держав Європи. На початку 2010 р. за чисельністю жителів вона була на восьмому місці після Росії, Німеччини, Великобританії, Італії, Туреччини, Франції. Чисельність населення України складає нині майже 46 млн осіб.

Розміщення населення. Україна належить до держав з високою щільністю населення. На початок 2011 р. в цілому по країні густота населення становила 76 осіб на 1 км2. Розміщення населення на території повною мірою відповідає особливостям розміщення виробництва та її природно-ресурсному потенціалу.

Найменша щільність населення характерна для Полісся та півдня України. Тут вона становить менш ніж 60 осіб на 1 км2. Причому в Чернігівській області щільність населення не досягає і половини відносно середнього показника по Україні. Такий рівень заселеності викликаний природними особливостями, що обумовлюють певну господарську діяльність. Рідко заселений і південь України, особливо Херсонська та Миколаївська області. Найвищий показник густоти населення в Україні характерний для східного регіону, де він перевищує 130 осіб на 1 км2.

Висока щільність населення характерна і для західних областей України, де вона становить у Львівській області – 124 осіб на км2; в Чернівецькій – 115 осіб на км2.

Зазначені особливості розміщення населення в Україні є значною мірою результатом регіональних особливостей динаміки його чисельності, що склалася в результаті відмінностей природного руху та міграційних процесів.