ТЕМА 1. Тенденції, закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил.

1.1. Місце і роль курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” в системі економічних дисциплін.

1.2. Предмет, об’єкт, завдання курсу розміщення продуктивних сил та економіки районів.

1.3. Понятійний апарат курсу, зміст основних економічних категорій, їх об’єктивний характер.

1.4. Тенденції й закономірності розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку в трансформаційному періоді.

1.5. Принципи і фактори розвитку та розміщення продуктивних сил економіки районів.

1.6. Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

1.7. Основні проблеми і напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил в Україні.

ТЕМА 2. Особливості розміщення природно - ресурсного потенціалу України та його економічна оцінка.

2.1. Природно-ресурсний потенціал і його структура.

2.2. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів і умов.

2.3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів.

2.4. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.

2.5. Проблеми і перспективи ресурсоспоживання та ресурсозбереження.

ТЕМА 3. Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил. Населення і трудові ресурси.

3.1. Економічне районування. Визначення економічного району, його головні ознаки.

3.2. Основні районоутворювальні фактори.

3.3. Принципи економічного районування.

3.4. Типи економічного районування, сучасна межа економічного районування.

3.5. Поняття, чисельність і розміщення населення.

3.6. Демографічна ситуація, регіональні особливості та міграція населення.

3.7. Національний склад населення та його територіальні особливості.

3.8. Міське і сільське населення.

3.9. Трудові ресурси, їх структура, Баланс трудових ресурсів

ТЕМА 4. Науково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал.

4.1. Роль НТП у комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем.

4.2. Соціально-економічні наслідки НТП для регіональної економіки.

4.3. НТП і перспективи розвитку світового господарства. Науковий потенціал України та її регіонів.

4.4. Виробничий потенціал та його розміщення.

ТЕМА 5. Господарський комплекс України, його загальна характеристика і структура.

5.1. Особливості галузевої організації національного господарства.

5.2. Структура національного виробництва.

5.3. Промисловість України і форми її територіальної організації.

ТЕМА 6. Міжгалузеві комплекси промисловості, їх структура і розміщення.

6.1. Особливості формування міжгалузевих комплексів.

6.2. Паливно-енергетичний комплекс, його роль, місце і структура.

6.3. Металургійний комплекс України.

6.4. Машинобудівний комплекс України.

6.5. Хімічний комплекс України.

6.6. Лісопромисловий комплекс України.

6.7. Будівельний комплекс України.

6.8. Рекреаційний комплекс України.

6.9. Комплекс галузей з виробництва непродовольчих товарів.

6.10. Агропромисловий комплекс України.

ТЕМА 7. Транспортний комплекс.

7.1. Транспортна система. Структура, стан і особливості розвитку.

7.2. Характеристика окремих видів транспорту. Їх взаємодія в транспортних вузлах.

7.3. Проблеми і перспективи розвитку транспортної системи України.

ТЕМА 8. Регіональна економіка. Економіка регіонів. Регіональна економічна плітика України.

8.1. Сутність регіональної економіки. Показники рівня розвитку району.

8.2. Проблеми спеціалізації і комплексно-пропорційного розвитку економічних регіонів України.

8.3. Сутність державної регіональної економічної політики, її мета, об’єкти, суб’єкти та принципи.

8.4. Завдання державної регіональної політики.

8.5. Етапи та механізми реалізації державної регіональної економічної політики.

8.6. Специфіка регіональних програм сталого розвитку.

8.7. Методичні підходи до розробки регіональних галузевих програм.