Економічна теорія.

Що таке економічна теорія?


Економічна теорія це наука, яка закладає основи фаху будь-якого спеціаліста.

Електронний конспект містить теоретичний матеріал з дисципліни “Економічна теорія” для студентів. Автор викладає матеріал у вигляді опорного конспекту, з використанням різноманітних таблиць, схем, що має на меті полегшити засвоєння та підвищити рівень знань з складної навчальної дисципліни.

Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Зміст електронного конспекту "економічна теорія".


ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

1.1. Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань.

1.2. Предмет економічної теорії.

1.3. Методи економічних досліджень. Економічні закони.

1.4. Функції економічної теорії. Економічна політика

ТЕМА 2. Економічні потреби, виробничі можливості та ресурси.

2.1. Сутність та структура економічних потреб суспільства.

2.2. Економічний закон зростання потреб.

2.3. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.

2.4. Сутність суспільного виробництва, його фази та фактори.

2.5. Мотиви та стимули ефективного господарювання.

ТЕМА 3. Економічна система суспільства.

3.1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.

3.2. Типи економічних систем.

3.3. Історія та уроки формування економічної системи України.

ТЕМА 4. Економічні відносини власності.

4.1. Власність у системі виробничих відносин.

4.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Форми власності.

4.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності.

4.4. Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні.

ТЕМА 5. Форми організації суспільного виробництва.

5.1. Характеристика натурального господарства.

5.2. Товарне виробництво та умови його виникнення.

5.3. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.

5.4. Величина вартості товару. Закон вартості і його функції.

ТЕМА 6. Товарно-грошові відносини.

6.1. Поняття та виникнення грошей.

6.2. Форми та еволюція грошей.

6.3. Види грошей.

6.4. Функції грошей.

6.5. Грошовий обіг та його закони.

6.6. Інфляція.

6.7. Сутність грошової системи.

ТЕМА 7. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура.

7.1. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва.

7.2. Риси, структура та функції ринку.

7.3. Основні суб'єкти ринкової економіки.

7.4. Держава як суб'єкт ринкового господарства.

7.5. Інфраструктура ринку.

ТЕМА 8. Попит і пропозиція.

8.1. Сутність попиту і фактори, що його визначають.

8.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають.

8.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

ТЕМА 9. Конкуренція і монополія у ринковій економіці.

9.1. Конкуренція, її суть і економічні основи. Закон конкуренції

9.2. Види економічної конкуренції..

9.3. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми.

9.4. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство.

ТЕМА 10. Підприємство у ринковій економіці.

10.1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

10.2. Теорії та моделі підприємництва.

10.3. Організаційно-правові форми підприємництва.

10.4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

ТЕМА 11. Капітал, витрати підприємства і прибуток.

11.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.

11.2. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація.

11.3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку.

11.4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу.

ТЕМА 12. Особливості підприємництва в аграрному секторі.

12.1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості.

12.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення.

12.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі.

ТЕМА 13. Підприємство на ринку продукту в умовах різних видів конкуренції.

13.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.

13.2. Монопольний ринок.

13.3. Олігополія.

13.4. Монополістична конкуренція.

ТЕМА 14. Підприємство на ринку факторів виробництва.

14.1. Особливості ринку факторів виробництва.

14.2. Ринок праці.

14.3. Суть заробітної плати та її функції.

14.4. Ринок капіталу.

14.5. Інвестиційний ринок.

ТЕМА 15. Домогосподарства в ринковій економіці.

15.1. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин.

15.2. Функції домогосподарств.

15.3. Доходи домогосподарств, їх формування та розподіл.

15.4. Використання доходів домогосподарств.

ТЕМА 16. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.

16.1. Зміст суспільного відтворення.

16.2. Сукупний суспільний продукт.

16.3. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники.

16.4. Національне багатство: зміст та структура.

ТЕМА 17. Економічна рівновага і циклічність суспільного розвитку.

17.1. Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки.

17.2. Фази економічного циклу.

ТЕМА 18. Зайнятість та безробіття.

18.1. Зайнятість населення: сутність та форми.

18.2. Види та форми зайнятості .

18.3. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття..

18.4. Наслідки впливу безробіття на економіку.

ТЕМА 19. Державне регулювання національної економіки.

19.1. Необхідність державного втручання в економіку.

19.2. Основні функції сучасної держави.

19.3. Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг.

19.4. Теорія оподаткування.

ТЕМА 20. Формування та закономірності розвитку світової економіки.

20.1. Поняття і структура сучасного світового господарства.

20.2. Основні етапи становлення та розвитку світового господарства.

20.3. Міжнародний поділ праці - матеріальна основа розвитку світового господарства.

20.4. Міжнародна економічна інтеграція.

ТЕМА 21. Форми міжнародних економічних відносин.

21.1. Сутність і форми міжнародних економічних відносин.

21.2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура.

21.3. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

ТЕМА 22. Економічні аспекти глобальних проблем.

22.1. Причини виникнення і соціально-економічна сутність глобальних проблем.

22.2. Основні глобальні проблеми сучасності і їх класифікація.

22.3. Шляхи розв'язання глобальних проблем.Економічна теорія надає певні переваги.


Для окремої людини знання економічної науки полягає у можливості навчитися раціонально використовувати власні заощадження. Економічна обізнаність дає можливість успішно вести власний бізнес або обрати хорошу професію, що користується попитом.

Вивчаючи дану дисципліну студент повинен засвоїти :
  • суть економічних явищ та процесів;
  • економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ в суспільстві, економічних систем, суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів;
  • зміст основних категорій, законів та принципів ринкової економіки;
  • механізм становлення різних форм господарювання, розвитку ринкової інфраструктури, ціноутворення на макро- і мікрорівнях;
  • суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання;
  • ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; особливості сучасного стану вітчизняної економіки, реформування відносин власності, реструктуризації підприємств.