ТЕМА 1. Зміст, структура і завдання навчальної дисципліни “Організація агробізнесу”.

1.1. Предмет та завдання вивчення навчальної дисципліни “Організація агробізнесу”.

1.2. Історія розвитку поглядів на підприємство.

1.3. Історія розвитку поглядів та сучасне трактування агробізнесу.

ТЕМА 2. Науково-теоретичні та методичні основи дослідження агробізнесу.

2.1 АПК і агробізнес. Структура і форми територіальної організації АПК.

2.2. «Зелена революція», розвиток агропромислової інтеграції та формування агропромислового комплексу.

2.3. Агропромислова інтеграція та її роль у формуванні та розвитку АПК.

2.4. Агропромислова інтеграція і агропромислове комплексоутворення.

ТЕМА 3. Система економічних взаємовідносин в агробізнесі.

3.1. Галузева структура АПК.

3.2. Функціональна структура АПК.

3.3. Територіальна структура АПК.

3.4. Організаційно-управлінська структура АПК.

ТЕМА 4. Передумови розвитку і функціонування агробізнесу.

4.1. Передумови розвитку агробізнесу в Україні.

4.2. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

ТЕМА 5. Земля як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні.

5.1. Землеволодіння і землекористування.

5.2. Форми власності на землю.

5.3. Земельна реформа в Україні.

ТЕМА 6. Розвиток і функціонування аграрного ринку.

6.1. Ринковий механізм попиту і пропозиції.

6.2. Характеристика основних типів ринкових структур.

6.3. Ринкова інфраструктура.

6.4. Прибуток як винагорода за підприємництво.

ТЕМА 7. Продовольчий маркетинг.

7.1. Система продовольчого маркетингу.

7.2. Особливості попиту на продовольчі товари.

7.3. Функції маркетингу.

7.4. Сільське господарство у системі продовольчого маркетингу.

7.5. Місце переробників сировини та виробників продуктів харчування у системі продовольчого маркетингу.

7.6. Канали збуту, форми і методи реалізації продукції.

ТЕМА 8. Організація маркетингової діяльності.

8.1. Основні принципи організації маркетингової діяльності на підприємствах АПК.

8.2. Основні елементи системи маркетингу в агропромисловому виробництві.

8.3. Розробка цінової стратегії.

8.4. Планування товарного асортименту та організація процесу руху товарів.

8.5. Управління рекламною діяльністю.

8.6. Особливості розробки бізнес-планів на підприємствах АПК.

ТЕМА 9. Інфраструктура агропромислового виробництва.

9.1. Призначення та склад інфраструктури агропромислового виробництва.

9.2. 2Функції агросервісу.

9.3. Інформатизаційне обслуговування АПК.

9.4. Соціальна інфраструктура в сільській місцевості.

9.5. Ринкова інфраструктура агробізнесу (організаційно-технічна, фінансово-кредитна, ринкова).

ТЕМА 10. Організаційні форми виробництва в агробізнесі України.

10.1. Законодавчі основи агропромислового виробництва в Україні.

10.2. Основні організаційні форми агропромислового виробництва (агропромислові комбінати, агропромислові об’єднання, агрофірми, агроконсорціуми).

ТЕМА 11. Форми і методи державного регулювання агробізнесу.

11.1. Загальна характеристика агропромислового комплексу як об'єкта адміністративно-правового регулювання.

11.2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі

11.3. Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі.

11.4. Форми і методи державного регулювання агробізнесу.

ТЕМА 12. Екологізація агробізнесу.

12.1. Вплив сільськогосподарського виробництва на стан навколишнього природного середовища.

12.2. Вплив переробних підприємств агробізнесу на стан навколишнього природного середовища.

12.3. Економічні механізми екологізації агробізнесу.

ТЕМА 13. Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів.

13.1. Основні тенденції виробництва продовольства в різних регіонах світу.

13.2. Масштаби голоду і недоїдання. Продовольча безпека країни.

13.3. Концептуальне визначення продовольчої проблеми.

13.4. Цілі продовольчої та сільськогосподарської організації ООН — ФАО та інших міжнародних організацій.

13.5. Система управління світовим аграрним виробництвом.

13.6. Резерви підвищення продуктивності агропромислового виробництва.

13.7. Тенденції науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві.

13.8. Біологічні резерви збільшення продовольчих ресурсів.

13.9. Нетрадиційні методи збільшення продовольчих ресурсів.

ТЕМА 14. Особливості розвитку агробізнесу в Україні. Реґіональні відміни.

14.1. Товарна структура виробництва і торгівлі основними видами сільськогосподарської продукції і продовольства.

14.2. Основні напрями експорту і імпорту сільськогосподарської продукції і продовольства.

14.3. Україна на світових ринках зерна, м'ясо-молочної продукції, цукру та лікерогорілчаних виробів і вин.

14.4. Умови і можливості ефективного використання експортного потенціалу АПК України.

14.5. Глобалізація ринків сільськогосподарської продукції і продовольства.

ТЕМА 15. Агробізнес у розвинених країнах світу.

15.1. Основні організаційні форми агробізнесу в США.

15.2. Агропромисловий комплекс Канади.

15.3. Агропромислова інтеграція в країнах ЄС.

15.4. Агропромислова інтеграція в Японії.